Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Họ Đạo Thạnh Phước

z5268576641685f89e3d6cdda5961af585a60aae4d13cc
Địa chỉ:
 ấp 3, xã Thạnh Phước, Bình Đại, BẾN TRE

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN III Phục Sinh

Số giáo dân: 295

Năm thành lập:

Giờ lễ:                       

Chúa nhật:                   08g00

Ngày thường: Thứ 3,5:  16g00

Linh mục Chánh sở: Micae Nguyễn Toàn Thắng

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. GỐC TÍCH

     Họ Đạo Thạnh Phước được thành lập năm 1948 do Cha Phaolô Hồ Phước Lành. Thầy Edouard dạy giáo lý và xây Nhà Thờ năm 1949. Thạnh Phước là Họ nhánh của Bình Đại.

     Năm 1970, do chiến tranh Nhà Thờ bị bom tàn phá bình địa, mọi liên lạc bị cắt đứt.

    Năm 1980, Cha Sinh liên lạc các giáo dân còn trụ lại và kêu gọi lên Bình Đại dự lễ. Giáo dân hiện nay còn khoản: 295 người.

II. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

      Vận động những tấm lòng thiện chí để có thể tái thiết lại Họ Đạo.

      Thăm viếng các gia đình Công giáo, cũng cố niềm tin cho giáo dân trong hoàn cảnh khó khăn này.
6970    12-01-2011 16:31:05