Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

Họ Đạo Thông Lưu

Tháng 9 - 1933, cha sở Cần Thơ cất Nhà thờ lá.

Tháng 11 - 1933, cha Thạnh làm lễ đầu tiên và Thông Lưu thuộc về Phong Hòa. Giáo dân 60. Năm 1938 giao về Cần Thơ.

16 - 7 - 1943, Đức cha Nam Vang và cha sở Cần Thơ giao trả lại Phong Hòa. Trong biến cố thời cuộc 1945 Thông Lưu cũng cùng số phận với Phong Hòa: thiếu vắng cha thầy.

1957 - 1958 cha Thạnh gửi thầy Phước tới dạy đạo sầm uất.

1963, cha Nhân huy động giáo dân Phong Hòa, Tân Lược, Tân Quới, một số người tới cất lại Nhà thờ sườn cột gỗ, dừng thiếc bông, lợp lá. Thời gian thầy Binh ở Tân Lược, mỗi tuần 3 ngày tới dạy Giáo lý. Nhưng bổn đạo khô khan vô cùng ...

1985 được tin bổn đạo không làm hang đá lễ Noel, cha Nhân không tới làm lễ và từ đó bỏ hạo đạo luôn.

Chỉ còn 5, 7 người giữ đạo, lâu lâu họ đi Tân Lược hoặc Tân Quới.

1529