Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Họ Đạo Tiên Thuỷ

  1. Tên cũ: Sóc Sải
  2. Ấp: Chánh, Thị Trấn Hàm Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
  3. Đt:
  4. Bổn mạng: Phaolô
  5. Chầu lượt:
  6. Giáo dân: 200 người

Viết theo tư liệu của Cha P. Danvy và sổ tay Cha Gernot. Năm 1875, họ đạo Sóc Sải được thành lập, là hạt trưởng cù lao Bến Tre. Khoảng thời gian trước có nhiều Cha qua lại ghé thăm như:

1. Cha Lập coi Quang Điền năm 1868 - có ghé thăm.
2. Cha Đậu năm 1871 - coi Sóc Sải.
3. Cha Bình năm 1874 - có đến dạy giáo lý năm 1875lập họ đạo.

Năm 1876, Sóc Sải có khoảng 135 giáo dân. Năm 1879, có ông Câu Công và ông Biện... qui tụ chiên lạc trong vùng về khá đông. Thời thế không thuận lợi, từ từ di tản.

Thời gian gián đoạn - mất gốc mất ngọn. Mấy chục năm sau, Cha Giuse Bút 1963 Cha sở Thành Triệu - tái lập họ đạo, xây dựng một nhà thờ - một nhà Dì - một trường học. Có hai Dì Cái Nhum thường trú dạy học. Mỗi tuần Cha đến cho lễ.

1. Cha Giuse Nguyễn Văn Bút từ 1963-1971.
2. Cha Phaolô Khổng Đức Ý từ năm 1971 tới nay (2000).

Đa số giáo dân là dân tản cư, đời sống không ổn định, mọi mặt khó phát triển.

Khuôn viên nhà thờ: nhà thờ -5 căn, nhà Dì -2 căn, phòng Thánh -1 căn, mẫu giáo -2 căn. Nằm gọn trên diện tích 1000m2 đất của bà Nguyễn Thị Liêm (người lương) dâng cúng làm việc nghĩa.

Sau tiếp quản năm 1975, Nhà Nước mượn nhà Dì (1976) - trưng dụng nhà trường (1978), hiện nay chỉ còn có Nhà thờ - mỗi Chúa Nhật Cha đến cho lễ.

6675