Sidebar

Thứ Hai
02.10.2023

Họ Đạo Tiểu Cần

TÊN CŨ:
ẤP: Đại Mong
XÃ: Phú Cần
HUYỆN: Tiểu Cần
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG:
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 581

1. Giai đoạn hình thành họ đạo:

Từ trước năm 1928 (khoảng năm 1914 - 1928) họ Tiểu Cần đã có nhà nguyện và nhà dạy, là họ lẽ của Họ đạo Rạch Lọp. Nhà xứ được xây năm 1928, nay đã được sửa chữa (ký hiệu ghi năm xây dựng vẫn còn). Số giáo dân ban đầu (dựa vào các tài liệu lưu lại) khoản 30 - 40 người.

2. Các linh mục tiền nhiệm:

  1. Từ 1937 - 1953: cha Gioakim Thông (họ lẽ của Rạch Lọp)
  2. Từ 1953 - 1964: Các cha dòng Phanxicô
  3. Từ tháng 7/1964 - 6/1965: cha Phêrô Triệu.
  4. Từ tháng 9/1965 - 1/1969: cha GBt Truyền.
  5. Từ tháng 3/1969 - 4/1975: cha Antôn Khương.
  6. Từ tháng 10/1975 - 4/1976: cha Micae Thượng.
  7. Từ tháng 4/1976 - 11/1979: cha Phêrô Chính (họ lẽ của Rạch Lọp).
  8. Từ tháng 11/1979 - 9/1991: cha Anrê Hớn (họ lẽ của Mặc Bắc).
  9. Từ tháng 9/1991 - 4/2006: cha Tôma Lễ.

Nhà thờ đầu tiên được xây dựng vào năm 1938 do các cha dòng Phanxicô (hiện nay không còn).

3. Giai đoạn hiện nay:

Linh mục đương nhiệm; Philipphê Nguyễn Như Thường (từ tháng 4/2006).

Nhà thờ hiện nay được xây dựng vào năm 1956 do các cha dòng Phanxicô.

Các sinh hoạt mục vụ:

Ban Quới chức: sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại họ đạo, tham gia các khóa học hỏi hàng năm theo kế hoạch của giáo phận, giáo hạt; đồng thời phản ánh những thông tin cần thiết về đời sống đạo của bà con giáo dân với cha sở.

Ca đoàn: thường xuyên công tác trong các hoạt động như phụng vụ trong các Thánh Lễ, giúp giáo dân cầu nguyện tại gia.

Thiếu nhi, giới trẻ: sinh hoạt theo các lớp giáo lý cơ bản của họ đạo (rước lễ, thêm sức, bao đồng, hôn nhân).

Hoạt động từ thiện: thành lập được một ban mục vụ từ thện để giúp đỡ những người già yếu, bệnh tật, neo đơn; những trẻ em của các gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống.

Cơ sở vật chất: hiện có một nhà xứ, một nhà trẻ, một nhà Dì.

Định hướng tương lai:

Khôi phục lại đời sống đức tin, giúp giáo dân hiểu biết thêm về giáo lý và siêng năng lãnh nhận các Bí tích.

Mở các lớp giáo lý cho giới trẻ nhằm thu hát các em tham gia vào các hoạt động chung; tạo điều kiện để các em có cơ hội gần gũi, tích cực hơn trong công việc của họ đạo. Đặc biệt chú ý các đối tượng là giới công nhân đang tiếp cận với quá trình hội nhập cuộc sống đô thị; giúp các đối tượng này giữ vững đức tin, thực hiện chu đáo bổn phận của một giáo dân.

Mục vụ cho những người tạm cư, đặc biệt là giới công nhân làm việc tại công ty.

8082