Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

Họ Đạo Trà Vinh

TÊN CŨ: Trà Vinh
ẤP: Thanh Lệ
XÃ: thị xã Trà Vinh
TỈNH: Trà Vinh
ĐT:
BỔN MẠNG: Thánh Tâm
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 2980

Phải nói là họ đạo Trà Vinh manh nha hình thành trước năm 1863. thời cấm cách - triều đình ra chiếu chỉ cấm đạo - thì Miền Trung có nhiều người có đạo trốn vào Nam kỳ, tản ra Giồng Tượng (Bãi Xan) - Mặc Bắc - Chà Và - Cổ Chiên - Khâu Băng (Thạnh Phú),... không còn sử liệu. Chỉ biết thời cấm cách - có các Cha thừa sai dòng Phanxicô Tây Ban Nha làm tuyên úy cho quân đội Pháp - lén lúc ghé qua. Dựa vào sổ sách năm 1902, Cha Bourgeois và Cha Guéguend tái lập lại và xây dựng Nhà thờ.

Trà Vinh bấy giời chỉ là một huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng. Dân chúng đa số là Khmer. Có các Cha Mặc Bắc - Giồng Rùm thỉnh thoảng ghé thăm. Khi Cha đến Trà Vinh - lúc chưa có Nhà thờ - thì làm lễ tại nhà ông Thầy Trần.

Có tư liệu khác cho biết là năm 1877, Cha Hiền (P. Favier) có cất một nhà tạm trú cho các Cha qua lại và một Nhà nguyện nhỏ. Đến năm 1902, (Cha Lân) P. Bourgeois cất lại khá hơn. Cha (P. Guéguend) cất nhà Cha sở và Cha bộ (P. Bosvieux) đến thế hoàn thành vào năm 1909. Kể từ năm 1982, có các Cha kế tiếp lãnh đạo:

1. Cha Trí (Demarcp) ............ 1892.
2. Cha Ngươn (Dessausem) .... 1895.
3. Cha Tài (Henri Hay) ........... 1896.
4. Cha Jos Đồn ...................... 1897.
5. Cha Lũy (Lioge) ................. 1900.
6. Cha Bộ (Bosvieux) ............. 1901.
7. Cha Lộc (Guégue) ............. 1901.
8. Cha Bộ (Bosvieux) ............. 1903.
9. Cha Phước (Poitier) ........... 1909.
10. Cha Tài ............................ 1913.
11. Cha Phanxicô Binh ........... 1914.
12. Cha Anrê Đế .................... 1920.
13. Cha Tađêô ....................... 1921.
14. Cha Heri Detri .................. 1925.
15. Cha Phanxicô Truyền ....... 1927.
16. Cha Joanbaotixita Hưởn .... 1928.
17. Cha Giuse Khánh ............. 1934.
18. Cha Phêrô Vỡ .................. 1947.
19. Cha Joan Sinh .................. 1950.
20. Cha Etienne Hồng ............ 1960.
21. Cha Michel Thượng .......... 1963.
22. Cha Phêrô Tý .................. 1965.
23. Cha Carôlô Nghi .............. 1970.
24. Cha Etienne Hồng 1970-1975.
25. Cha Phêrô Dư .................. 1975.
26. Cha Antôn Khương 1990-2000.

Về cơ cở vật chất:

  1. 1914: Cha Fx. Binh lợp mái ngói Nhà thờ.
  2. 1935: Cha Fx xây tháp Nhà thờ, có gia đình ông Phán Trí hỗ trợ
  3. 1950: Cha Joan Sinh xây trường Thánh Gioan
  4. 1947: Cha Pet Vỡ xây núi Đức Mẹ, có sự giúp đỡ của cô Hai Sa (người lương)
  5. 1963: Cha Et Hồng tu bổ bộ ghế Nhà thờ.
  6. 1980: Cha Pet Dư xây đài Đức Mẹ.
  7. ( Thời Cha Antôn Khương từ năm 1990 tới nay: đại tu toàn bộ, mới có được bộ mặt đẹp đẽ như ngày nay.

Trà Vinh hiện giờ có gần 3000 người có đạo, có hai họ nhỏ là Cam Son và Tân Hạnh. Từ 1996, Cha Pet Ngô Văn Be được bổ nhiệm về làm Cha phó Trà Vinh. Tin tưởng rồi đây Trà Vinh sẽ có ngày quang vinh.

14062