Sidebar

Thứ Tư
06.12.2023

Họ Đạo Vĩnh Bình

TÊN CŨ: Vĩnh Bình
ẤP: Lộc Hiệp
XÃ: Vĩnh Bình
HUYỆN: Chợ Lách
TỈNH: Bến Tre
ĐT: Gọi qua Phú Phụng
BỔN MẠNG: Ki-tô Vua
CHẦU LƯỢT:
GIÁO DÂN: 180

Năm 1970, linh mục Thomas Nguyễn Văn Vẽ thành lập họ này. Có Nhà thờ, nhà trường, với 30 giáo dân, trên thửa đất của ông Phaolô Nguyễn Văn Hưởng dâng.

Phải nói là Cha Thomas Vẽ có nhân đức kiên trì. Bổn đạo nghèo ít hợp tác - Nhiệm vụ Chúa phó thác - Cha kiên trì gánh vác - vất vả tìm chiên lạc.

Xin Chúa phù hộ Cha, có sức mà "bôn ba", ích nước lợi nhà. Gìn giữ nhà ta - công Cha đã lập ra - Cháu con hãy giữ lấy.

7701