Sidebar

Thứ Hai
22.04.2024

LỜI NGỎ

LỜI NGỎ

Trước khi bước vào nội dung, chúng tôi có đôi lời giới thiệu về tập sách được ghi chú là "Bản văn Giáo lý dành cho Giáo Lý Viên và Người Trưởng Thành". Theo yêu cầu của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam trong khóa họp tháng 9 - 1993, một Tiểu Ban Giám Mục về Giáo Lý đã được thành lập với mục đích biên soạn một tài liệu giáo lý chung cho Giáo Hội Việt Nam, dựa trên nền tảng là Sách Giáo Lý Chung của Hội Thánh toàn cầu. Một năm sau đó, Tiểu Ban đã đệ trình bản lược đồ phác thảo để xin góp ý. Trên mười giáo phận đã góp ý kiến và dựa vào những ý kiến đóng góp, nay Tiểu Ban đã hoàn thành hai tài liệu:


1. Tài liệu căn bản: thủ bản tóm tắt nội dung chính yếu của giáo lý, được viết theo thể hỏi / đáp, cho dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thuộc.

2. Tài liệu ứng dụng vào việc đào tạo Giáo Lý Viên và Người Tín Hữu Trưởng Thành.

Như vậy cuốn sách nầy là một phần trong công việc chung của Tiểu Ban Giáo Lý, với mục đích cộng tác với các linh mục, tu sĩ trong việc đào tạo giáo lý viên; đồng thời giúp người tín hữu đào sâu đức tin của mình. Khi biên soạn cuốn sách nầy, chúng tôi theo sát lược đồ đã đề nghị, cũng là lược đồ Sách Giáo Lý Chung của Hội Thánh, vì nghĩ rằng như thế sẽ có nhiều thuận lợi cho người đọc:

 • Người đọc có được cái nhìn chung và vững chắc về giáo lý Công Giáo, như Hội Thánh hôm nay mong muốn.
 • Nếu cần, người đọc có thể tham khảo Sách Giáo Lý Chung cách dễ dàng để đào sâu vấn đề.
 • Các giáo lý viên có thể dùng cuốn sách nầy làm tài liệu, giúp soạn giáo án khi dạy giáo lý (theo thủ bản chung).
 • Ở mỗi bài, chúng tôi cũng theo cách khai triển vấn đề trong Sách Giáo Lý Chung, nhưng tóm tắt lại và có thể sắp xếp lại cho sáng sủa và dễ hiểu hơn. Ðồng thời ở phần cuối mỗi bài, chúng tôi đưa ra một vài gợi ý có tính mục vụ, nhằm mục đích đưa giáo lý vào đời sống cụ thể của người tín hữu. Ngoài ra, để trình bày giáo lý cho gần gũi với người tín hữu Việt Nam, trong một số bài, chúng tôi cũng thử khai triển vấn đề bằng cách liên hệ với những nét đặc trưng trong văn hóa dân tộc; cũng như có thêm một bài "Lược sử Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam". Mặc dù đã cố gắng, chúng tôi ý thức rất rõ về những giới hạn của mình. Vì thế, kính mong Quý Ðộc Giả vui lòng chỉ giáo thêm và góp ý sửa chữa bản văn, để công việc loan báo Tin Mừng đạt được kết quả tốt đẹp như Hội Thánh mong muốn.

 

Nhóm Biên Soạn.


BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

I. Kinh Thánh:
• Chúng tôi theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV (Xem Tân Ước trang 9-10).

II. Công Ðồng Vaticanô II:

 • DT - Sắc lệnh về canh tân thích nghi đời sống Dòng Tu: Perfectae Caritatis.
 • ÐP - Sắc lệnh về các Giáo hội Ðông Phương: Orientalium Ecclesiarum.
 • ÐT - Sắc lệnh về Ðào Tạo Linh mục: Optatam Totius.
 • GD - Tuyên ngôn về Giáo Dục Kitô Giáo: Gravissimum Educational.
 • GH - Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội: Lumen Gentium.
 • GM - Sắc lệnh về nhiệm vụ nhiệm vụ mục vụ của các Giám Mục trong Giáo hội: Christus Dominus.
 • HN - Sắc lệnh về hiệp nhất: Unitatis Redintegratio.
 • LM - Sắc lệnh về chức vụ và đời sống các Linh Mục: Presbyterorum Ordinis.
 • MK - Hiến chế tín lý về Mặc Khải của Thiên Chúa: Dei Verbum.
 • MV - Hiến chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay: Gaudium et Spes.
 • NK - Tuyên ngôn về liên lạc của Giáo hội với các tôn giáo Ngoài Kitô giáo: Nostra Aetate.
 • PV - Hiến chế về Phụng Vụ Thánh: Sacrosanctum Concilium.
 • TD - Tuyên ngôn về Tự Do tôn giáo: Dignitatis Humanae.
 • TÐ - Sắc lệnh về Tông Ðồ giáo dân: Apostolicam Actuositatem.
 • TG - Sắc lệnh về hoạt động Truyền Giáo của Giáo hội: Ad Gentes.
 • TT - Sắc lệnh về các phương tiện Truyền Thông xã hội: Inter Mirifica.


III. Các tài liệu khác:

 • DS - Denzinger Schometzer, Enchiridion Symbolorum - Tuyển tập các tín biểu.
 • ÐCC - Thông điệp Ðấng Cứu Chuộc con người của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II
 • GÐ - Tông huấn Gia Ðình của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô: Familiaris Consortio.
 • GL - Giáo Luật. KHGD - Tông huấn Kitô Hữu Giáo Dân của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II: Chistifideles Larci.
 • LBTM - Tông huấn Loan Báo Tin Mừng của Ðức Thánh Cha Phaolô VI: Evangelii Nuntiandi.


Tài liệu này chỉ được dùng cho cá nhân, cấm in ra thành sách. Nếu muốn trích dịch phải nói rõ: trích từ VietCatholic.Net

 

2517    29-01-2011 07:56:59