Sidebar

Thứ Ba
05.03.2024

Mục Lục Đào Tạo Giáo Lý Viên

PHẦN I: GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH VỀ GIÁO LÝ VIÊN

1.      Hội Thánh quan tâm đặc biệt đến Giáo Lý Viên giáo dân

2.      Ơn gọi và căn tính Giáo Lý Viên

3.      Vai trò và nhiệm vụ của Giáo Lý Viên

4.      Đổi mới hình ảnh người Giáo Lý Viên

5.      Linh đạo Giáo Lý Viên

6.      Cởi mở với Chúa - Phong Cách 1

7.      Đời sống thống nhất và chân thực - Phong cách 2

8.      Nhiệt tâm Truyền giáo - Phong cách 3

9.      Tinh thần của Đức Maria

10.  Phục vụ cộng đoàn

11.  Hội nhập văn hoá và thăng tiến con người

12.  Đối thoại với các anh em thuộc Giáo Hội Kitô và các tôn giáo khác


PHẦN II: GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH VỀ VIỆC DẠY GIÁO LÝ

1.      Tìm hiểu hiện tình dạy Giáo Lý trong Giáo Phận

2.      Tìm hiểu tổng quát về việc dạy Giáo Lý của Giáo Phận

3.      Hội Thánh dạy Giáo Lý trong sáu thế kỷ đầu (I-VI)

PHẦN III: SƯ PHẠM DẠY GIÁO LÝ

1.      Thế nào là Giáo Lý?

2.      Giáo Lý với Thánh Kinh

3.      Giáo Lý với Phụng Vụ

4.      Chủ đích của Giáo Lý

5.      Nội dung của Giáo Lý

6.      Mẫu người Giáo Lý Viên

7.      Đường lối truyền giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu

8.      Mấy nguyên tắc sư phạm căn bản

9.      Diễn tiến một buổi dạy Giáo Lý - cho trẻ 12 tuổi

10.  Cầu nguyện trong buổi Giáo Lý

11.  Kể Chuyện trong buổi Giáo Lý

12.  Chuẩn bị bài Giáo Lý - cho thanh thiếu niên từ 12-25 tuổi

10241