Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Nên Thánh

Mỗi người chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Nhưng thánh là gì? Sống thế nào để được gọi là người thánh, thường chúng ta không hiểu rõ.

Nhờ mạc khải chúng ta có thể nhận định: Sống thánh (người thánh) là sống thiện hảo hoàn hảo. Chí có Chúa là tuyệt thánh, ngoài Chúa ra không có người thánh, ngoại trừ những ai được Chúa thông ban, mới được là người thánh. Chúng ta mong nhờ ơn Chúa để tìm biết và sống thánh.

Nói chúng ta được Chúa gọi, nghĩa là Chúa muốn, Chúa chỉ định, nhưng không bắt buộc chúng ta như bắt nô lệ, nhưng để cho chúng ta dường như phải ham muốn và chịu khó... mới có thể nên thánh được.

Ngày chúng ta chịu phép rửa tội, chúng ta được Chúa ban cho thông phần sự sống của Chúa. Chính Chúa là Thánh, nên thông phần sự sống của Chúa, nói được là có phần thánh của Chúa. Khi Rửa tội xong, chúng ta kể được là người thánh; vì chúng ta có được ít ra là mầm mống căn nguyên sống thánh.

Ngay điều nầy chúng ta cũng chưa ý thức rõ rệt huống chi sống lớn lên, mức độ thế nào chúng ta cũng không thể hiểu, nhưng nhận định rằng cuộc sống siêu nhiên (thánh) phải lớn lên.

Thường chúng ta nghĩ thánh thì đầu tiên phải không có tội, sạch các thứ tội (mình nhận được khi chịu Rửa tội). Sau đó con người mà được thiên hạ gọi là thánh có thể kể những hạng người thiện hảo, quân tử... thực hiện được lối sống đức hạnh một cách anh dũng.

Cũng có giới người lầm tưởng: ai có khả năng làm phép lạ, sống khắc khổ, ăn chay, hãm mình đánh tội, thức khuya dậy sớm v.v... là hạng thánh (phép lạ chính đáng nếu Chúa không ban cho, thì không con người nào thực hiện được. Còn ma quỷ không ăn, không ngủ... khổ triền miên, nhưng không phải là thánh).

Thánh thật sự, thánh tiến triển lớn lên là chính sự sống siêu nhiên của Chúa ban. Sự sống đó lớn lên chúng ta nhận thấy được, nhờ ơn Chúa ban cho những tài năng chúng ta gọi là thiên phú đức. Những tài năng này hoạt động, đó là sự sống được biểu lộ. Biểu lộ mạnh thì tỏ ra sống lớn lên, sống khương cường; dĩ nhiên những thiên phú đức này bao gồm các đức khác.

Tác động sống siêu nhiên càng mạnh thì có thể nhận thấy sống siêu nhiên, lớn lên, mạnh lên. Còn lớn lên toàn thiện, toàn hảo, chỉ có nơi Chúa; không bao giờ chúng ta đạt tới, chỉ mong nhìn lên cao và cố gắng mãi.

Để nên thánh chúng ta cố gắng đơn giản hóa: Chúa Kitô có cả nguồn sống của Chúa Cha, lại là hình ảnh hoàn hảo của Chúa Cha tỏ hiện nơi Chúa Kitô.

Vậy cho được nên thánh thì trước tiên chúng ta bám vào, kết hợp với Chúa Kitô để có sự sống. Tiếp đến chúng ta nhìn Chúa, noi gương hạnh Chúa để đạt đến viên mãn, giống hình ảnh Chúa...thì nói được chúng ta là thánh và - cuộc sống thánh của chúng ta được lớn lên, sống như Chúa. Càng kết hợp thì càng hưởng sức sống (thánh) nhiều hơn. Càng giống Chúa thì càng tỏ ra sống cao siêu hơn.

Chúng ta phải là người thánh và là thánh nêu gương, nên men cho đời.

1115    02-01-2011 21:46:49