Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

Sắc Dụ Thành Lập Giáo Phận

SẮC DỤ

Thiết - lập địa phận Vĩnh Long 08-01-1938

ĐỨC THẦY PHÊRÔ
BỞI ƠN ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ TÒA THÁNH
LÀM GIÁM MỤC XÊ-XI-NA (Saesina)
CÙNG THAY MẶT TÒA THÁNH CAI TRỊ ĐỊA PHẬN VĨNH-LONG
KÍNH CHÀO CÁC THẦY LINH MỤC,
VÀ GỞI LỜI THĂM CÙNG CHÚC MỌI SỰ LÀNH CHO CÁC BỔN ĐẠO ĐỊA PHẬN TA.

Ớ anh em rất yêu dấu,

Ngày mồng tám tháng giêng tây năm 1938, thật là ngày vinh hiển cho con nhà giáo hữu Việt-Nam, là ngày đáng ghi vào sử xanh Hội Thánh Nam-kỳ: ấy là ngày Đức Giáo Tông Piô đương vinh trị Hội-Thánh giáng Sắc-dụ thiết lập địa phận mới Vĩnh-long nầy.

SẮC RẰNG :
Piô Giám Mục.
Tôi tớ các tôi tớ Đức Chúa Trời, giáng Sắc-Dụ nầy để lưu truyền vạn thế.

"Khi Ta chú ý đến các phương xa chưa được ánh sáng Êvang soi khắp, thì lòng Ta ra sức tính toan trăm phương ngàn kế, cho công việc những kẻ đem Tin Lành càng được tiện lợi và mau kết quả hơn. Bởi vậy, cần phải chia các địa phận có địa thế rộng quá, thiết lập địa phận mới và nếu có thể được thì nên phú thác cho hàng giáo sĩ bổn quốc cũng đồng một tâm tình, đồng một ngôn ngữ phong tục với các người xứ ấy, thì nhờ ơn Chúa giúp, sự dẫn linh hồn người ta đến đạo thật ắt sẽ được dễ dàng hơn. Vả chăng địa phận Sài gòn tự lai phú thác cho "Hội Giảng-Đạo ngoại quốc" ở thành Phari lo lắng rất châu đáo, nên nay đã được một số bổn đạo và giáo sĩ lớn, và gầy dựng được nhiều công việc truyền giáo. Vậy Ta xem thấy các lời yêu cầu của Cựu Khâm Sứ Toà thánh ở Đông-dương là Đức Thầy Colomban Dreyer, Tổng lãnh Giám Mục thành Ađuli, và Bề trên Hội Giảng-đạo đã quá-cố là Đức Thầy Gioan Baotixita De Guébriant, Tổng lãnh Giám Mục thành Marcianopoli ; lại Đấng hiện sung Khâm-Sứ Toà-Thánh ở Đông-dương là Đức Thầy Drapier, Tổng lãnh Giám Mục thành Nêocêsarê và Giám Mục thành Lipara thay mặt Toà Thánh cai trị địa phận Sài gòn là Đức Thầy Dumortier, và Bề-Trên hiện thời của Hội Giảng-đạo đều biểu đồng tình y như các lời yêu cầu ấy ; Ta đã hỏi ý kiến của các Đấng Hồng-Y Toà Tấn-Giáo, nên ta chuẩn định cắt một phần địa phận Sài gòn mà thiết lập thành một địa phận mới. Ta đã suy xét kỷ cang và dầu thể nào mặc lòng, Ta dùng đủ quyền kế-thống Tông-Đồ thủ-hiến mà trích lấy trong địa phận Sài gòn những tỉnh Trà-Vinh, Vĩnh-Long, Bến-Tre và một phần tỉnh Cần-Thơ (thuộc về địa phận Sài gòn) mà thiết lập thành địa phận mới; lại Ta chọn lấy tên thành quan hệ trong tĩnh Vĩnh Long, mà chuẩn định địa phận ấy sẽ gọi là Vĩnh-Long. Địa phận tân thiết ấy, bao giờ ý Ta và ý Toà-Thánh muốn như thế, thì phú thác cho hàng giáo sĩ thuộc về người bản xứ Đông-Dương ; Ta vững chắc sự ấy sẽ làm ích lợi lớn về phần linh hồn người ta và nước Chúa Kirixitô sẽ mở rộng trong xứ ấy. Ta ban cho địa phận ấy và cho các Đấng thay mặt Toà-thánh mà cai trị địa phận ấy được các quyền phép thể thống mà các địa phận khác và các Đấng cai trị thay mặt Toà-Thánh được hưởng dùng theo lệ, và Ta buộc các Đấng thay mặt Toà-thánh cai trị địa phận ấy cũng phải tuân giữ các thể lệ như các nơi khác. Ta muốn và Ta truyền thị rằng : các điều sắp đặt và thiết lập đã kể trên đều là nhứt định và là đúng phép, nếu có điều khoản nào sai với các điều ấy thì điều khoản ấy không có giá trị gì. Những bản sao lại hoặc trích lục Sắc-Dụ nầy, dầu là bản in, miễn là có chữ ký một người chưởng lý và có ấn triện của người có chức quyền Hội-thánh thì cũng đủ tin cũng như đem Sắc-Dụ nầy ra vậy

Không ai được trái với các sự Ta chia rẽ, thiết lập, phú thác, ban tứ, chuẩn định và muốn mà đã viết vào Sắc-Dụ nầy. Nếu ai dám trái thì kẻ ấy phải biết rằng : làm như vậy là mang lấy cơn thạnh nộ Chúa phép tắc vô cùng và hai thánh Tông-đồ Phêrô Phaolồ mà chớ.

Sắc-Dụ nầy làm tại Rôma, năm Chúa Giáng sinh 1938, ngày mồng 8 tháng giêng, tức là Ta kế thống quyền Giáo-Tông niên hiệu thứ 16".

6092    08-01-2011 07:08:05