Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Sấm Truyền Cũ_Tiểu Dẫn


SẤM TRUYỀN CŨ

THUẬT CÙNG GẪM
TRUYỆN THÁNH TỔ TÔNG

{ IN LẦN THỨ SÁU } (TD)

IMPRIERIE DE LA MISSION 189,
RUE PAUL BLANCHY SAIGON- TAN DINH 1950

IMPRIMATUR
Sàigon die 1 Martii 1950
†Joannes Bta CASSAIGNE,
Ep. Tit. De Gadara
Ac vic. Apost. De saigon.

 

TIỂU DẪN

Vốn coi dưới thế này, thật chẳng có sự gì quí báo cho bằng lời ĐCT đã phán truyền, vì lời Chúa tỏ lẽ thật cho chúng tôi biết, cùng chỉ đàng phước cho chúng tôi đi. Vậy thì chẳng có sự gì mà các giáo hữu phải yêu kính cùng ước ao, cho bằng đọc và nghe lời sách Thánh Kinh, là lời Chúa truyền cho thiên hạ - song bởi vì trong Sách Thánh ấy, thường gặp nhiều lẽ cao xa mầu nhiệm, chẳng vừa trí mọi người, nên cuốn này thuật riêng những truyện các Thánh Tổ Tông, là những đấng đời trước đã thời phượng cùng làm tôi tá Chúa trọn đạo, để nên gương lành cho mọi người đời sau đặng suy gẫm mà bắt chước - Kìa ông thánh Badiliô thánh sư thuận theo ý này, mà dạy rằng: Việc các thánh Tổ Tông làm xưa, là như ảnh vẽ khéo léo, coi như sống vậy, đặt để trước mặt ta, mà khuyên bảo thảy thảy, phải bắt chước phô đấng ấy. Nọ ông thánh Gioan Kim Khẩu và ông thánh Amvolôxiô thánh sư cũng điều dạy rằng: Khi coi truyện các thánh Tổ Tông; thì các giáo hữu phải xấu hổ lắm vì thấy các đấng ấy đã làm nhiều việc phước đức cực trọng thuở chưa có ơn Chúa ra đời: mà mình rày đặng gương phước ĐCG dẫn đàng tỏ rõ, song hãy còn làm biếng, chẳng khấn theo chơn Chúa, thì còn lẽ gì cho khỏi xấu hổ lắm?

Vì vậy sách này tóm thuật nhiều truyện các thánh Tổ Tông, lại thêm ít tiếng gẫm tắt, để dạy mọi người phải thờ phượng Thiên Chúa là thể nào; kẻo ai làm việc trọng ấy mà lầm, lấy lẽ trái làm lẽ chánh, kiếm đàng phước thật mà đi xiêu lạc, thì chẳng khỏi tai nạn - Bởi đó dầu ai ở đấng bậc nào mặc lòng, mà coi cuốn này, thì điều đặng hưởng nhờ: dầu đấng đầu mục làm việc Hội Thánh, hay là hàng thầy ẩn tu ở một mình vắng vẽ; dầu vua chúa quan quyền cai quản chúng dân, hay là đứa phàm nhơn cháy da phỏng trán làm ăn; dầu kẻ đồng trinh hoặc người goá bụa, hay là kẻ có vợ chồng, hằng mắc trở việc đời, thì thảy đều đặng gặp nhiều gương phước đức tại đó, một người một thế mà bắt chước - nhứt là các người giáo hữu thường mang sự vợ chồng con cái cửa nhà, và mọi điều bối rối thế gian, khi thấy nhiều đấng thuở xưa cũng mắc nhiều sự đời như mình vậy, mà hằng nắm giữ trọn nghĩa cùng Chúa, thì chẳng còn lẽ gì mà chữa mình rằng: Tôi chẳng có thể nào mà theo đàng phước đức. Ông thánh Ghêlêgoriô Giáo Tông thuận theo ý này mà dạy rằng; Ông thánh Abêlê ở hiền lành nhịn nhục, Ông thánh Enóc ở sạch sẽ trong lòng, Ông thánh Noe vững lòng tin lời Chúa phán hứa cùng đợi trông lâu năm, Ông thánh Abaraham chịu luỵ và tin cậy phép Chúa bội phần, Ông thánh Egiác dầu có đôi bạn mà giữ sự thanh tịnh lắm, Ông thánh môisen hằng nhịn nhục kẻ kêu ngạo ngỗ nghịch, Ông thánh Gióp ngồi trên đống phân, xót xáy lở cả và mình, mà còn giữ trọn nghĩa cùng Chúa mãi: thì bấy nhiêu gương phước cực trọng thể ấy là mực tàu giăng cùng bia bài, cũng là lớn tiếng hằng răn bảo mọi người rằng: ai có lòng muốn dõi theo, thì mặc ý; ai ra sức bắt chước, ắt sẽ đặng nên thánh.

Song le bởi vì một mình chúng tôi coi những truyện ấy, nhiều lần không thấu chẳng xiết ý chỉ là thế nào, cho nên trong cuốn này hễ thuật một truyện, thì thường thêm vài lời cắt nghĩa in hạp, một là chỉ ĐCG và mọi ơn phước mọi phép mầu nhiệm người, thì thảy đều ẩn vào trong truyện các thánh Tổ Tông : hai là chỉ mọi phước đức các thánh ấy làm xưa, thì làm gương lành cho chúng tôi hằng suy đi xét lại, mà dõi theo cùng hưởng nhờ phần rỗi linh hồn.

Vậy hễ ai coi sách này, dầu giáo hữu dầu ngoại giáo, thì xin Chúa nhơn từ soi trí mở lòng, cho đặng nghe hiểu lời thánh Chúa, dõi theo gương lành các thánh Tổ tông, hầu đặng một lâu một thêm tin cậy mến Chúa, và ngày sau xem thấy mặt Chúa trên nơi quê thật Thiên Đàng. Amen.


3429    17-03-2011 07:59:15