Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Sấm Truyền Mới_1


THIÊN CHÚA NHẤT THỂ
TAM VỊ ĐỆ NHẤT THIÊN

H. Có mấy đàng lên thiên đàng ?
T. Có một đàng rất chính rất thật là đạo thánh Đức Chúa Trời.

H. Đức Chúa Trời là ai ?
T. Là Đấng dựng nên trời đất muôn vật.

H. Đức Chúa Trời lấy gì mà dựng nên trời đất muôn vật ?
T. Lấy phép tắc vô cùng.

H. Lấy phép tắc vô cùng nghĩa là làm sao ?
T. Nghĩa là bởi không mà Người phán một lời, tức thì liền có trời đất muôn vật.

H. Vì ý nào Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật ?
T . Có ý cho sáng danh Người cùng cho ta đặng dùng ?

H. Thuở chưa có trời đất Đức Chúa Trời ở đâu ?
T . Trước sau cũng vậy, vì Người tính thiêng liêng, chẳng lựa có nơi nào ở mới đặng.

H. Ai sinh ta ?
T . Đức Chúa Trời sinh ra ta.

H. Đức Chúa Trời sinh ra ta làm gì ?
T . Đức Chúa Trời sinh ta cho đặng thờ phượng kính mến Người, hầu ngày sau hưởng phước đời đời.

H. Đức Chúa Trời ra làm sao ?
T . Đức Chúa Trời là Đấng trọn tốt trọn lành, thiêng liêng, sáng láng vô cùng .

H. Đức Chúa Trời ở đâu ?
T . Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi.

H. Hỏi Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi làm sao ta xem chẳng thấy ?
T . Vì Người là tính thiêng liêng, cho nên con mắt ta xem chẳng thấy.

H. Ta chẳng thấy có Đức Chúa Trời mà Người có thấy ta chăng ?
T . Người xem thấy tỏ tường dầu những sự kín nhiệm trong lòng ta, thì Người cũng soi thấu nữa.

H. Đức ChúaTrơi mới có thuở nào ?
T . Người là Đấng tự hữu hằng có đời đời.

H. Có mấy Đức Chúa Trời ?
T . Có một Đức Chúa Trời, mà Người có ba ngôi: ngôi thứ nhứt là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần.

H. Ngôi thứ nhứt có phải là Chúa chăng ?
T . Phải.

H. Ngôi thứ hai có phải là Chúa chăng ?
T . Phải.

H. Hỏi ngôi thứ ba có phải là Chúa chăng ?
T . Phải.

H. Nếu vậy chẳng phải là ba Đức Chúa Trời sao ?
T . Chẳng phải vì ba ngôi cùng một tính, một phép, cho nên ba ngôi cũng một Chúa mà thôi.

H. Có ngôi nào lớn ngôi nào bé chăng ?
T . Ba ngôi cũng bằng nhau, không lớn mọn trước sau.

H. Đức Chúa Trời đã sinh ra loài nào trọng hơn ?
T . Đức Chúa Trời đã sinh ra hai loài trọng hơn: một là Thiên Thần , hai là loài người ta.

H. Thiên Thần là Đấng nào ?
T . Thiên Thần là đấng thiêng liêng, Đức Chúa Trời dựng nên mà chầu chực Người, và hưởng phước đời đời.

H. Hết thảy các Thiên Thần có đặng hưởng phước đời đời chăng ?
T . Chẳng đặng, vì có phần phạm tội kiêu ngạo, nên Đức Chúa trời phạt nó xuống hỏa ngục, gọi là ma quỷ.

H. Các Thiên Thần giữ nghĩa cùng Chúa bây giờ ở đâu ?
T . các đấng ấy hưởng phước đời đời trên thiên đàng.

H. Các Thiên Thần có giúp người ta chăng ?
T . Mỗi người có một Thiên Thần gìn giữ mình, nên ta phải tin cậy và tôn kính Ngưới lắm.

H. Tổ tông loài người là ai ?
T . Tổ tông loài người là ông Adong và bà Evà.

H. Ông Adong và bà Evà có giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời chăng ?
T . Chẳng giữ, cho nên nếu chẳng có công nghiệp Chúa Cứu Thế, thì cả và loài người ta đã phải khốn nạn đời đời.

GIÁNG SANH CỨU THẾ ĐỆ NHỊ THIÊN

H. Ba ngôi, ngôi nào ra đời ?
T . Ngôi thứ hai ra đời.

H. Ngôi thứ hai ra đời nghĩa là làm sao ?
T . Nghĩa là, Chúa rất sang trọng vô cùng lấy xác lấy linh hồn làm người hèn hạ như ta.

H. Ngôi thứ hai vốn phải là người chăng ?
T . Vốn thật là Chúa, song khi ra đời thì cũng thật là người nữa.

H. Ngôi thứ nhứt, ngôi thứ ba, có ra đời chăng ?
T . chẳng có, có một ngôi thứ hai ra đời mà thôi.

H. Ngôi thứ hai ra đời lấy xác lấy linh hồn ở đâu làm người mà ra đời?
T . Người xuống thai trong lòng rất thánh Đức Bà Maria trọn đời đồn trinh.

H. Đức Bà trọn đời đồng trinh mà chịu thai làm sao đặng ?
T . chẳng phải là sự thường như người thế gian, song thật bởi phép Đức Chúa Thánh Thần: cho nên khi chịu thai cùng sinh đẻ mà hãy còn trọn mình đồng trinh sạch sẽ.

H. Ngôi thứ hai ra đời đặt tên là gì ?
T . Đặt tên là Giêsu nghĩa là Cứu Thế.

H. Chúa Cứu Thế làm những sự gì khi còn ở thế gian ?
T . Người dạy dỗ ta về đàng rỗi linh hồn, và bởi công nghiệp Người, thì ta đặng nên thánh.

H. Hỏi công nghiệp người là đi gì ?
T . Là Người chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá vì tội loài người ta.

H. Người chịu chết ngày nào ?
T . Người chịu chết ngày thứ sáu trước lễ Phục Sinh.

H. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời mà chịu chết làm sao đặng ?
T . Đức Chúa Giêsu có hai tính: một là tính Đức Chúa Trời chẳng hay chịu chết, hai là tính người ta, mới hay chịu chết.

H. Xác Đức Chúa Giêsu táng ở đâu ?
T . Táng trong huyệt đá mới.

H. Linh hồn Đức Chúa Giêsu đi đâu ?
T . Linh hồn đức Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông, đem các linh hồn các thánh lên, vì từ kh Adong phạm tội, ví bằng không công nghiệp Chúa Cứu Thế, thì chẳng ai đặng lên trời.

H. Chúa Cứu Thế có sống lại chăng ?
T . Chết chẳng đủ ba ngày, mà Người sống lại.

H. Sống lại đoạn Đức Chúa Giêsu đi đâu ?
T . Sống lại Người ở thế gian bốn mươi ngày, dạy dỗ các thánh tông đồ,hầu mà giảng đạo cho thiên hạ, đoạn thì Người ngự về trời, mà Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các thánh tông đồ.

H. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ở đâu ?
T . Luận về tính Đức Chúa Trời thì Người ở khắp mọi nơi: bằng về tính người ta, thì người ở trên trời và ở trong Thánh Thể bí tích.

H. Chúa Cứu Thế có khi nào Người lại xuống thế nữa chăng ?
T . Đến ngày tận thế, Người lại xuống phán xét chung cả và loài người ta.

H. Vậy thì có phán xét riêng nào nữa sao ?
T . Mỗi người, khi linh hồn ra khỏi xác, đều phải chịu phán xét riêng nữa.

H. Đã chịu phán xét riêng, còn phán xét chung làm chi nữa ?
T . Ngõ cho qườn cả Chúa Cứu Thế và những sự vang hiển các kẻ lành, cùng mọi điều sỉ nhục phô loài dữ càng tỏ ra trước mặt thiên hạ.

TỬ KỲ HỮU ĐỊNH ĐỆ TAM THIÊN

H. Có khi nào ta phải chết chăng ?
T . Đến kỳ Chúa định chúng ta đều phải chết.

H. Chết đoạn xác ta ra thế nào ?
T . Xác ta đều phải hư nát.

H. Xác ta có phải hư nát đời đời không ?
T . Chẳng đến ngày tận thế đều sống lại hết.

H. Linh hồn ta có chết chăng ?
T . Linh hồn là tính thiêng liêng chẳng hề chết đặng.

H. Vậy khi xác chết đoạn, linh hồn đi đâu ?
T . Linh hồn phải đến tòa Đức Chúa Giêsu mà chịu phán xét.

H. Đức Chúa Giêsu phán xét về những sự gì ?
T . Người phán xét về những sự lành dữ đã lo, đã nói , đã làm.

H. Phán xét đoạn linh hồn đi đâu ?
T . Hoặc lên thiên đàng, hoặc xuống hỏa ngục, hay vào luyện ngục, mặc việc lành dữ đã làm khi còn sống.

H. Thiên đàng là gì ?
T . Thiên đàng là chốn thiên thần các thánh hưởng phước đời đời, vì đặng xem thấy Đức Chúa Trời luôn.

H. Những ai đặng lên thiên đàng ?
T . Những kẻ chẳng hề phạm tội gì trọng, hay là phạm tội mà đã ăn năn tội nên.

H. Hỏa ngục là chốn nào ?
T . Là nơi hình khổ, Đức Chúa Trời phạt, cầm ma quỷ và kẻ có tội đời đời chẳng cùng.

H. Những ai phải sa hỏa ngục ?
T . Những kẻ chẳng hề nhìn biết Đức Chúa Trời mà thờ phượng bụt thần ma quỷ, cùng quải lạy đơm tế tổ tiên, đến chết chẳng toan trở lại, và mọi người có đạo còn mắc tội trọng mà qua đời.

H. Luyện ngục là chốn nào ?
T . Luyện ngục là nơi hình khổ phạt cầm những kẻ lành khi còn sống mà đền tội mình chưa đủ.


1931    17-03-2011 07:47:29