Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Sấm Truyền Mới_2


NHƠN SANH TỘI CHƯỞNG ĐỆ TỨ THIÊN

H. Tội là đí gì ?
T . Tội là những sự ngỗ nghịch cùng Đức Chúa Trời.

H. Có mấy giống tội ?
T . Có hai giống: một là tội tổ tông hai là tội mình làm.

H. Tội tổ tông là tội nào ?
T . Tội tổ tông là ông Adong bà Evà chẳng vưng lời Đức Chúa Trời răn, cho nên phạm tội mà truyền lại cho thiên hạ.

H. Tội mình làm là tội nào ?
T . Là lòng lo, miệng nói, mình làm điều gì mất lòng Đức Chúa Trời.

H. Tội mình làm có mấy thể ?
T . Có hai: một là tội trọng, hai là tội nhẹ.

H. Tội trọng là đí gì ?
T . Là tội làm cho ta nghịch cùng Chúa và đáng chịu phạt đời đời.

H. Tội nhẹ là đí gì ?
T . Là tội làm cho ta nguội lạnh yếu đuối, và đáng chịu phạt trong luyện ngục.

H. Có mầy mối tội đầu ?
T . Có bảy: một là kiêu ngạo; hai là hà tiện; ba dâm dục; bốn là ghen ghét; năm là mê ăn uống; sáu là hờn giận; bảy là làm biếng việc lành.

H. Vì sao gọi là tội đầu ?
T . Vì là căn nguyên mọi tội lỗi khác.

H. Tội kiêu ngạo là đí gì ?
T . Là tội hay làm cho người ta yêu chuộng và tặng mình lên qúa, cùng khinh dễ kẻ khác.

H. Tội ấy có phải là tội trọng lắm chăng ?
T . Nó là tội thứ nhứt, và trọng hơn cùng hiểm nghèo hơn các tội khác.

H. Phải làm gì cho khỏi tội ấy ?
T . Phải cầu xin cùng Chúa ban nhơn đức khiêm nhượng; cùng nhớ lại kể kiêu ngạo chẳng đặng lên nước thiên đàng.

H. Tội hà tiện là tội nào ?
T . Là tội hay làm cho người ta mê tham của cải thế gian quá lẽ.

H. Người ta có năng phạm tội ấy chăng ?
T . Dầu kẻ giàu, kẻ khó, cũng năng phạm tội ấy.

H. Phải làm thế nào cho khỏi tội ấy ?
T . Phải lấy lòng rộng rãi, mà bố thí cho vừa sức mình.

H. tội dâm dục là gì ?
T . Người ta mắc tội ấy khi bởi sự tưởng, hay là bởi lời nói, hay là bởi việc làm, ưng vui theo tính hư xác thịt; song giáo hữu phải gớm ghiếc tội ấy đến đỗi chẳng dám nói đến tên nó.

H. Tội ghen ghét là thế nào ?
T . Là tội hay làm cho người ta phân bì, cùng buồn bực, khi kẻ khác đặng thạnh lợi về phần hồn hay là phần xác.

H. Phải làm điều gì cho khỏi tội ấy ?
T . Phải giữ điều răn Chúa dạy; yêu người như mình vậy.

H. Tội mê ăn uống là làm sao ?
T . Là khi người ta ăn uống quá lẽ, nhứt là những kẻ uống rượu say, thì trở nên loài vô tâm vô tri, cùng liều mình phạm nhiều tội khác.

H. Phải dùng cách nào cho khỏi tội ấy ?
T . Phải hãm mình ăn uống cho tiết kiệm thích trung, cùng giữ lời ông thánh Phaolồ dạy rằng: dầu khi ăn, dầu khi uống, dầu khi làm sự gì khác, thì phải có ý làm cho sáng Danh Chúa.

H. Tội hờn giận là làm sao ?
T . Là khi người ta bởi tính nóng nảy trong lòng cùng bề ngoài, nên giận quá lẽ hay là muốn báo oán.

H. Phải làm điều gì cho khỏi tội ấy ?
T . Là trong lời nói, việc làm, chớ khá theo tính nóng nảy, một theo lẽ phải cùng giữ sự nhịn nhục hiền lành.

H. Đấng bề trên quở trách cùng sửa phạt kẻ bề dưới, có tội chăng ?
T . Chẳng có tội, mà lại khi ngươi có lẽ mà sửa phạt đặng, nếu chẳng sửa phạt thì người mắc lỗi.

H. Tội làm biếng là tội nào ?
T . Là tội hay làm cho người ta trễ nải, chẳng muốn chịu khó cho đặng rỗi linh hồn và làm các việc cho xứng bổn phận mình.

H. Có nhiều kẻ phạm tội ấy chăng ?
T . Nhiều người phạm tội ấy, mà có ít kẻ xét mình và lấy sự làm biếng là tội.

H. Có phải sợ tội ấy chăng ?
T . Phải sợ lắm, vì sự ở nhưng là cội rễ mọi sự dữ.


1160    17-03-2011 07:50:08