Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

Sấm Truyền Mới_3


THÁNH BÍ TÍCH ĐỆ NGŨ THIÊN ƠN CHÚA

H. Bởi sức riêng ta có đặng rỗi linh hồn chăng ?
T . Chẳng đặng, có ơn Chúa giúp thì mới đặng.

H. Ơn Chúa Nghĩa là đí gì ?
T . Nghĩa là sức thiêng liêng, Đức Chúa Trời ban, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, cho ta ta đặng rỗi linh hồn.

H. Ơn nào là ơn cần kíp cho ta đặng rỗi linh hồn ?
T . Là ơn soi trí khôn cho biết sự phải, sự chẳng, cùng giục lòng làm sự lành và lánh sự dữ.

H. Ta có từ chối ơn Chúa đặng chăng.
T . Có nhiều lần ta từ chối ơn Chúa.

H. Đức Chúa Trời có ban ơn cho mọi người bằng nhau chăng ?
T . Đức Chúa Trời rất nhơn từ, công bình vô cùng, chẳng mắc nợ ai, Người muốn ban ơn thể nào, thì nên thể ấy.

H. Ta phải làm đí gì cho đặng ơn Đức Chúa Trời ?
T . Phải chịu lấy các phép bí tích, cùng siêng năng đọc kinh cầu nguyện.

PHÉP BÍ TÍCH.

H. Phép bí tích là đí gì ?
T . Là dấu nhiệm bề ngoài, chỉ và làm ơn thiêng liêng bề trong, Đức Chúa Giêsu đã lập cho ta đặng nên thánh.

H. Có mấy phép bí tích ?
T . Có bảy: thứ nhứt là phép rửa tội; thứ hai là phép thêm sức; thứ ba là phép Mình Thánh Chúa; thứ bốn là phép giải tội; thứ năm là phép xức dầu thánh; thứ sáu là phép truyền chức thánh ; thứ bảy là phép hôn phối.

Phép Rửa Tội

H. Phép rửa tội là đí gì ?
T . Là phép làm cho ta khỏi tội tổ tông, và nên con Đức Chúa Trời cùng con Hội Thánh.

H. Phép rửa tội có tha tội mình làm chăng ?
T . Những tội mình đã làm trước, thì khi chịu phép rửa tội nên, đều đặng khỏi hết.

H. Kẻ chẳng chịu phép rửa tội có đặng rỗi linh hồn chăng ?
T . Chẳng; có một khi muốn chịu mà chẳng đặng, thì phải hết lòng ước ao, cùng yêu mến Chúa, hay là chịu tử vì đạo, thì mới đặng mà chớ.

H. Đặng chịu phép rửa tội mấy lần ?
T . Đặng chịu một lần mà thôi vì phép ấy đã in một dấu ấn thiêng hliêng vào linh hồn, chẳng hay mất đặng.

H. Ai đặng làm phép rửa tội ?
T . Các hàng linh mục đặng làm mà thôi; song khi thế gấp, thì mọi người dầu mà kẻ ngoại làm theo ý Hội Thánh thì cũng đặng.

H. Phải rửa tội làm sao ?
T . Phải lấy nước lã, dội trên đầu kẻ chịu phép rửa tội; cũng một khi ấy đọc lời nầy rằng: " TAO RỬA MÀY, NHÂN DANH CHA VA CON VA THÁNH THẦN."

H. Khi giội đầu chẳng đặng, thì phải làm thế nào ?
T . Phải chọn nội mình nơi nào trọng hơn, thì phải dội đó.

Phép Thêm Sức

H. Phép Thêm Sức là đí gì ?
T . Là phép làm cho ta đặng chịu ơn Đức Chúa Thánh Thần, cho đặng lòng vững vàng, mà xưng đạo thánh Chúa ra trước mặt thiên hạ.

H. Kẻ chẳng chịu phép Thêm Sức có đặng rỗi linh hồn chăng ?
T . Đặng; song kẻ khinh hay là làm biếng chẳng muốn chịu, thì phạm tội, lại mất những ơn trọng bởi phép ấy mà ra.

H. Nên chịu phép nầy nhiều lần chăng ?
T . Chẳng nên; phải chịu một lần mà thôi, vì phép ấy đã in một dấu ấn thiêng liêng vào linh hồn chẳng hay hư mất.

H. Ai muốn chịu phép nấy cho nên thì phải làm gì ?
T . Phải làm ba sự nầy: Một là thuộc biết những sự chính phải tin trong đạo. Hai là phải cho sạch mọi tội, ít nữa là sạch các tội trọng. Ba là đọc kinh Tin, Cậy, Kính Mên, và có lòng ước ao cho đặng chịu phép ấy.

H. Ai còn mắc tội trọng mà chịu phép nầy, có phạm tội chăng ?
T . Phạm tội trọng vì là phạm sự thánh.

H. Ai đặng làm phép Thêm Sức ?
T . Các hàng Giám Mục đặng làm mà thôi.

 

THÁNH THỂ ĐỆ LỤC THIÊN

H. Phép Mình Thánh Chúa nghĩa là đí gì ?
T . Nghĩa là Mình Thánh Máu Thánh, cùng linh hồn Đức Chúa Giêsu và tính Đức Chúa Trời ngự thật trong hình bánh rượu.

H. Bao giờ bánh rượu trở nên Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu ?
T . Khi thầy làm lễ Misa, đến nửa mùa mà đọc lời Chúa truyền đoạn, tức thì bánh cùng rượu trở nên Mình thật, Máu thật Đức Chúa Giêsu.

H. Trong hình bánh thì toàn Mình Thánh mà trong hình rượu thì toàn Máu Thánh mà thôi sao ?
T . Chẳng phải: dầu trong hình bánh hình rượu, thì cả và hai đều có trót Mình và Máu Thánh Chúa nữa.

H. Khi phân rẽ hình bánh làm hai, có rẽ phân Mình Thánh Chúa ra chăng ?
T . Chẳng; rẽ phân hình bánh mà thôi, Mình Thánh Chúa chẳng hề phân đặng; dầu trong mọi phần nhỏ mọn cũng có trót Mình cùng Máu Thánh Người.

H. Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể làm chi ?
T . Trước là có ý cho ta đặng nhớ công ơn Người đã chuộc tội chịu chết vì ta, sau là nên lương thực thiêng liêng cho đặng nuôi linh hồn ta nữa.

H. Đức Chúa Giêsu đã lập phép nầy bao giờ ?
T . Đã lập chưng ngày thứ năm, trước khi Người chịu nạn.

H. Kẻ muốn chịu Mình Thánh Chúa cho nên thì phải làm thế nào ?
T . Phải dọn linh hồn và xác.

H. Dọn linh hồn là làm sao ?
T . Phải xét mình, bằng có phạm tội gì, thì phải ăn năn cùng xưng tội ấy, và có lòng tin,cậy, kính mến, khiêm nhường ước ao cùng tạ ơn.

H. Kẻ còn mắc tội trọng mà chịu lễ, có rước thật Mình Thánh Máu Thánh Chúa chăng ?
T . Rước thật; song le những kẻ ấy thật là rước hình phạt cho mình, vì là phạm sự thánh.

H. Phải dọn xác là thể nào ?
T . Phải giữ lòng chay sạch từ nửa đêm cho đến khi chịu lễ, chẳng nên ăn uống vật gì, phải ăn mặc sạch sẽ, nết na tề chỉnh,và lòng tôn kính khiêm nhượng quỳ gối mà rước Mình Thánh Chúa.

H. Ta phải ước ao năng chịu Mình Thánh Chúa chăng ?
T . Ta phải ước ao luôn: càng năng chịu bao nhiêu thì càng đặng ích bấy nhiêu.

H. Đặng những ích nào ?
T . Một là, ta đặng hiệp làm một cùng Chúa: hai là, thêm ơn trọng Chúa trong ta; ba là, bớt những tình tư dục; bốn là, cho ta đặng dấu thật ngày sau sẽ hưởng phứơc đời đời.

H. Lễ Misa là lễ nào ?
T . Là lễ dưng Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu trong hình bánh rượu mà tế lễ Đức Chúa Trời, như xưa Chúa đã dưng Mình trên cây Thánh Giá cho Đức Chúa Cha.

H. Ấy vậy thì lễ Misa cũng là một lễ như xưa Chúa đã dưng mình trên cây Thánh Giá sao ?
T . Cũng thật là một lễ, song khác hai sự nầy: vì xưa thì Chúa đã dưng mình Người, mà nay thì bởi tay các hàng linh mục; lại xưa Máu Người đã đổ ra, mà bây giờ chẳng còn đổ ra nữa.

H. Trong Hội Thánh có ý gì mà dưng lễ Misa ?
T . Có bốn ý này: một là nhìn biết Đức Chúa Trời là Chúa cao trọng trên hết mọi sự; hai là cho ta đặng tha hết mọi tội lỗi ta; ba là, xin cho ta đặng mọi sự lành; bốn là tạ ơn Người vì mọi ơn lành đã xuống cho ta xưa nay.

H. Có nên dưng lễ Misa mà tế lễ Đưc Bà cùng các Thánh chăng ?
T . Chẳng nên, vì sự tế lễ là thuộc về một Đức Chúa Trời mà thôi.

H. Những ai đặng hưởng công ơn bởi lễ Misa mà ra ?
T . Kẻ sống và kẻ chết đều đặng hưởng nhờ.1096    17-03-2011 07:53:21