Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Suy Niệm Về Sự Hiệp Nhất

Qua tuần lễ hiệp nhất chúng ta cũng đã theo ý Hội Thánh cầu cho hiệp nhất. Hội Thánh lưu tâm đến hiệp nhất các Kitô giáo. Thực tế có nhiều trăm giáo phái tự xưng mình là Kitô giáo. Còn chúng ta có thể nghĩ về sự hiệp nhất như thế nào?

Thiết nghĩ bản tính của Chúa là một Chúa Ba Ngôi. Các vật Chúa dựng nên ít nhiều phải có hình ảnh Chúa.

Chúa dựng nên các vật thụ tạo, mỗi vật đều tách biệt nhau. Nhất là con người Chúa ban cho có biệt vị. Một biệt vị quy tụ nhiều khác biệt. Tuy nhiên các vật đều liên hệ nhau, ít nhiều tùy thuộc nhau. Dầu vậy các vật thọ tạo phải quy hướng về chúa.

Ngoài Chúa là căn nguyên tuyệt đối, căn nguyên duy nhất cho vật hiện hữu. Chúa không dựng nên những vật hiện hữu cho ai khác. Vì chỉ mình Chúa hiện hữu, cho nên điều đó không thể được! Mọi hiện hữu thụ tạo phải hướng về Hiện Hữu Tuyệt đối căn nguyên là Đấng Tạo Dựng.

Do đó có thể quả quyết: Chúa tạo dựng những khác biệt, và những khác biệt nầy phải hướng về Chúa. Đó là hiệp nhất đúng với ý Chúa.

Để hướng về Chúa có phần thích đáng, siêu nhiên hơn, Chúa dựng nên con người và con người được thụ hưởng quy tụ nơi mình các vật thọ tạo. Ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) đều có trong con người. Ngủ hành phải luôn hướng về Chúa nhưng chúng không có ý thức.

Con người vì quy tụ cả ngũ hành, nên có thể gọi là tiểu thiên địa, tiểu vũ trụ, lại được Chúa ban cho có ý thức, nên Kinh Thánh nói con người được Chúa ban cho làm vua vũ trụ, điều khiển ngũ hành, và mang nhiệm vụ hướng tất cả về Chúa nghĩa là thay thế vạn vật, tôn thờ Chúa, nhìn Chúa là chủ tể. Do đó, con người và vạn vật đều tùy thuộc vào Chúa, nói được hiệp nhất với Chúa.

Công trình này nguyên tổ đã phá vỡ vì không tuân lệnh Chúa. Chúa lại tái tạo bằng mầu nhiệm nhập thể, nhập thế.

Mầu nhiệm nhập thể nói lên tính cách vô cùng của Thiên Chúa. Việc chống đối Thiên Chúa Vô Cùng, thì tội phải kể là quá lớn. Con người dầu có khó nhọc đến đâu, dầu có chết cũng không đền, không chuộc lại ơn nghĩa được. Chính Chúa mới đền, mới chuộc được.

Nhưng nói Chúa đền, Chúa chuộc thì vô lý! Mầu nhiệm nhập thể giải quyết: Nhân tính thể hiện việc đền tội, và thiên tính làm cho việc đền tội có đủ giá trị.

Qua việc nhập thể, Chúa tái tạo công trình, tạo cách biệt, mà cách biệt lại quy căn. Có thể nói đó là tái tạo thể chế hiệp nhất, tái tạo loài người hiệp nhất và tiến đến hiệp nhất với Chúa. Đối với loài người, Chúa muốn tạo nên vương quốc quy tụ cả nhân loại, thần dân của Chúa lại và để có điểm liên kết đậm đà hơn, Chúa muốn cho nhân loại thành một đại Gia đình của Chúa.

Về mặt con người, để kết hợp với nhau chúng ta có giáo lý hiệp thông: Các tín hữu liên kết chặt chẽ với nhau, hiệp nhau nên một Nhiệm Thể Chúa Kitô, đến nỗi nói được: - chúng ta có cùng nguồn sống (sống siêu nhiên). Và mặc dù mọi người vẫn có sự sống siêu nhiên cá biệt nhưng hiệp thông chia sớt sức sống cho nhau.

Nhưng vấn đề hiệp nhất với Chúa, chúng ta không nhận định rõ được làm sao để nên một với Chúa. Kinh Thánh chỉ nói Chúa ở trong ta, ta ở trong Chúa. Chính cái kết hợp, kết hợp như thế nào, chúng ta không biết được, không hiểu được.

Có thể mường tượng vũ trụ hướng về Chúa, hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, con người có ý thức, đại diện, thay thế vũ trụ, hướng về Chúa, chúng ta thấy được có chút chi kết hợp với Chúa.

Con người được siêu nhiên hóa, thì hướng về Chúa không chỉ như là nhiệm vụ của vật thọ tạo, mà hướng về Chúa với tâm trạng làm con, hướng về Chúa với tình yêu Chúa ban. Liên kết với Chúa như con, như người tình thì vượt trên hiểu biết tự nhiên của chúng ta, nhất là mức độ sống siêu nhiên của tình yêu.

Dầu sao chúng ta cũng thấy được kết hiệp với Chúa là cốt yếu căn bản của đời sống tín hữu. Phải sống kết hợp, kết hợp, phải kết hợp sâu thẳm thêm mãi. Xác tín kết hợp là mục đích tối chung của chúng ta và cũng chính là hạnh phúc vĩnh hằng.

Tháng 02/2007

3491    02-01-2011 21:49:37