Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Ba chữ P của Đức Thánh Cha dành cho các Tu Sĩ

Ba chữ P của Đức Thánh Cha dành cho các Tu Sĩ

Trong buổi tiếp kiến dành cho các Tu Sĩ vào chiều thứ Sáu vừa qua tại Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói với họ về ba chữ P: “preghiera, povertà, pazienza – Cầu Nguyện, Khó Nghèo và Kiên Nhẫn”. Theo Ngài, đó là ba điều rất quan trọng đối với đời sống Thánh Hiến.

Chữ P thứ nhất là preghiera – cầu nguyện: “Cầu nguyện luôn luôn có nghĩa là quay trở về với tiếng gọi ban đầu, ngay cả khi đó là một lời cầu xin: Nó luôn luôn có nghĩa là quay trở về với Đấng đã kêu gọi tôi… quay về với Đấng đã nhìn tôi tận mắt và đã nói với tôi: hãy đến đây! Hãy bỏ tất cả lại và đi theo Ta… – Nhưng con muốn giữ lại một vài đồ vật… – Đừng giữ lại gì, nhưng hãy đến theo Ta. Hãy bỏ lại tất cả và hãy đến theo Ta. – Và niềm vui của việc bỏ lại nhiều hay ít những gì mà chúng ta đang có trong khoảnh khắc ấy.”

Việc cầu nguyện sẽ làm cho những ai đã được thánh hiến cho Thiên Chúa “được hít lấy bầu khí đó và canh tân tiếng gọi đó”. “Nếu không có bầu khí ấy thì chúng ta sẽ không thể trở thành nhữ Tu Sĩ tốt lành. Những con người tốt lành, có lẽ những Ki-tô hữu tốt lành mà họ dấn thân – nhưng sự thánh hiến phải thường xuyên được canh tân trong việc cầu nguyện, trong sự gặp gỡ với Thiên Chúa.”

Chữ P thứ hai là povertà, tức nghèo khó. “Thánh Ignatio nói rằng, sự nghèo khó chính là mẹ. Thật thú vị, vì không phải sự khiết trinh là mẹ, nhưng đó là sự khó nghèo. Nếu không có sự khó nghèo thì sẽ không có sự phong nhiêu trong đời sống Thánh Hiến. Nó là một bức tường: nó bảo vệ bạn trước tinh thần thế tục và trước tất cả. Chúng ta biết rằng, ma quỷ đến với chúng ta thông qua chiếc ví tiền – tất cả chúng ta đều biết điều đó… Xin anh chị em đừng bao giờ thương lượng về sự khó nghèo. Nếu không có sự khó nghèo thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể biện phân cho chính xác điều gì đang diễn ra trên thế giới này. Không thể làm được điều đó nếu không có tinh thần khó nghèo.

Sự khó nghèo của tôi đang thế nào?

Có “ba cấp độ” mà chúng làm cho người Tu Sĩ sa vào tinh thần thế tục – Đức Thánh Cha giải thích: Tiền bạc, sự kiêu kỳ và sự tự cao tự đại. Đức Thánh Cha đã trao cho các thính giả một “bài tập về nhà”: Anh chị em hãy thẩm tra lại ít là một lần để biết xem, sự khó nghèo của mình đang như thế nào!

Chữ P thứ ba là pazienza, tức kiên nhẫn. “Nhưng thưa Cha, sự kiên nhẫn sẽ có chi để làm với tất cả những gì ở đây? – Xin thưa rằng rất nhiều, ngay cả khi chúng ta không nói nhiều về sự kiên nhẫn. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giê-su. Ngài rất kiên nhẫn. Đó là điều đã cho phép Ngài đạt tới được đích điểm cuộc đời của mình… Sự kiên nhẫn sẽ bắt đầu với những điều nho nhỏ trong đời sống Cộng Đoàn – chịu đựng một điều gì đó, mỉm cười thay vì la mắng. Và đi tới chỗ hy sinh mạng sống của mình.”

Trong khi kiên nhẫn, người Tu Sĩ cũng nên nhận lấy cho mình “những nỗi khổ đau của thế giới” – Đức Thánh Cha khuyên. Kiên nhẫn cũng là một thái độ đúng đắn để đối diện với việc thiếu ơn gọi: “Kiên nhẫn thay vì than vãn!

Theo vaticannews.va – 04 Mai 2018, 14:24

Đa-minh Thiệu

919    09-05-2018