Sidebar

Thứ Sáu
24.05.2024

Bạn là Cursillista!

 

 

 
Vậy theo bạn: Mục đích của Phong trào Cursillo là gì ???

 

CURSILLO.jpg

 

Xin tham khảo: MỘT SỐ SÁCH,  MỘT SỐ TÁC GIẢ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VIẾT VỀ MỤC ĐÍCH CỦA P. T CURSILLO.

I. SÁCH TƯ TƯỞNG NỀN TẢNG: II (699 điều)

(Cơ quan PT Cursillo Hoàn Vũ OMCC cho phép chuyển ngữ)

(TTNT lần I năm 1974, lần II năm 1900, TTNT III năm 2014)

 

 Trích dẫn 3 điều nói về mục đích của PT. Điều 106, 107 và 108

Điều: 106.
 Vì là một phong trào của Giáo Hội, Phong Trào Cursillo có cùng một chủ đích tông đồ như chính Giáo Hội. Hơn nữa, Giáo Hội, như Đức Giáo Hoàng Phao-lô đệ Lục đã nói, hiện hữu để tuyên giảng Phúc Âm.

Điều: 107.
 Chúng ta có thể thành thật nói được rằng Giáo Hội tuyên giảng Phúc Âm mỗi khi mang Tin Mừng đến cho con người và các môi trường trần thế, bằng cách cố gắng cải hóa, cùng một lúc, lương tâm cá nhân và tập thể của con người, canh tân các hoạt động mà họ đang tham gia, cùng đổi mới cuộc sống và các môi trường riêng biệt của họ. [1]

Diều: 108.
 Chủ đích trực tiếp của việc tuyên giảng Phúc Âm là việc cải hóa nội tâm, tức là canh tân từng người và mọi người.  Do đó, Giáo Hội tuyên bố cho mọi người rằng họ có thể bắt đầu làm lại cuộc đời với một đường lối mới, bằng cách đặt Chúa Kitô vào địa vị viên đá góc tường, như gương mẫu đích thực, như tiêu chuẩn của cuộc sống. Trong đường lối này, chúng ta nhận thấy mình có thể hiệp nhất với Thiên Chúa qua, với và trong Chúa Kitô.

II. SÁCH TƯ TƯỞNG NỀN TẢNG III  (350 điều)

A.              THE PURPOSE IS AN EXPRESSION OF THE CHARISM

108. The purpose of the CM is the ultimate expression of its charism. The CM exists to accomplish a specific evangelising mission in the Church and in the world.

B.              
THE IDENTITY OF THE CM IS GUARANTEED IN STRIVING TO ACHIEVE ITS PURPOSE

109.         
The attainment of the purpose of the CM is what guarantees its true identity. The more persons and the environments are evangelised according to the method of the CM, the more it will be the ecclesial movement the Holy Spirit inspired.

THE PURPOSE SHAPES THE STRUCTURES AND ACTIVITIES IN THE CM

110. 
The purpose shapes all the activities and structures in the CM. Everything should be directed and established in such a way that the purpose of the CM might be achieved. 

KẾT LUẬN
 (Sách tư tưởng nền tảng III đã được OMCC cho phép)

A. Mục đích là biểu hiện của 
đặc sủng

Điều: 108 .Mục đích của Phong trào Cursillo là biểu hiện cuối cùng của đặc sủng Cursillo. Phong trào Cursillo hiện hữu để hoàn thành sứ mạng đặc biệt là loan báo Tin Mừng trong Giáo Hội và trên thế giới.


B.              
Bản sắc của Phong trào Cursillo được bảo đảm bằng cách phấn đấu để chu toàn mục đích của Phong trào

Điều: 109. Sự đạt được mục đích của Phong trào Cursillo là những gì  đảm bảo bản sắc thực sự của Phong trào. 
Càng nhiều người và càng nhiều môi trường được Phúc Âm hóa theo phương pháp của Phong trào Cursillo, thì càng chứng tỏ Phong trào là một Phong trào của Giáo Hội do Chúa Thánh Thần soi sáng. 

C.              
Mục đích định hình cơ cấu và hoạt động của Phong trào Cursillo

ĐIều 110: 
Mục đích lên khuôn cho tất cả các hoạt động và cấu trúc trong Phong trào Cursillo. Tất cả mọi sự phải được định hướng và hình thành theo phương cách mà mục đích của Phong trào Cursillo có thể được hoàn tất. 

III. SÁCH CẨM NANG LÃNH ĐẠO

     (Ấn bản 2012 VPĐH. PT. Cursillo toàn quốc Hoa Kỳ)

 MỤC ĐÍCH CỦA PHONG TRÀO CURSILLO (Chương VII)

  

1. Mục đích gần:

 

Tạo cho tham dự viên có một nền tảng có thể sống những điều căn bản để trở nên những Kitô hữu đích thực. Đó là yêu mến Thiên Chúa và tha nhân đã được cảm nghiệm qua ba cuộc gặp gỡ trong khóa 3 ngày: gặp gỡ chính mình; gặp gỡ Chúa Kitô; và gặp gỡ tha nhân

 

2. Mục đích tối thượng:

 

Xây dựng cột sống Kitô giáo trong xã hội, với những người sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Đó là yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, để sống cuộc sống hàng ngày của họ, cùng một lúc củng cố ba cuộc gặp gỡ
(Sách CNLĐ trang 33).

Do đó, mục tiêu của PT không phải là “thuyết giảng Phúc Âm” và trở thành những chuyên gia về Thánh Kinh, nhưng để trở thành TIN MỪNG, và một cách tự nhiên, mọi hành động của chúng ta sẽ có tác động truyền giáo trong đời sống hàng ngày của chúng ta (như gia đình, khu xóm, nơi làm việc, cuộc sống xã hội và ở bất kỳ nơi nào ta sống một phần lớn cuộc đời của mình).

IV.
 SÁCH NGÀY THỨ TƯ

(Ấn bản 2004 VPĐH. PT. Cursillo toàn quốc Hoa Kỳ

 MỤC ĐÍCH CỦA PHONG TRÀO CURSILLO (Chương VII)

Có nhiều định nghĩa về mục đích Phong trào Cursillo, xem ra cũng nhiều bằng những người tham dự Khóa Cursillo. Điều này có thể hiểu được vì hầu hết mọi người sẽ định nghĩa Khóa Cursillo từ những gì họ đã cảm nghiệm được. Vì cảm nghiệm của mỗi người mỗi khác, trừ sự kiện là họ có khuynh hướng nhìn cảm nghiệm ấy như là sự hoán cải, sự đổi mới cá nhân, vân vân…Đôi khi nó được mô tả như là một khóa học giáo lý có trình độ cao. Nó cũng được mô tả như là một chương trình canh tân. Nó cũng được mô tả như là một cuộc tĩnh tâm, thậm chí nó cũng được mô tả như là phong trào thay đổi thế giới

V. KHÓA CDC 

(Rollo I Bản chất và Mục đích PT Cursillo)

Mục đích mà đặc sủng Cursillo hướng đến là CON NGƯỜI, để tất cả mọi người nam nữ nơi trần thế nhận biết rằng "Thiên Chúa trong Chúa Kitô yêu thương ta". Sứ điệp này được hướng tới tất cả mọi người, nhưng nó được ưu tiên cho những người xa cách, dù rằng đó không phải là duy nhất. Và đặc sủng này được thực hiện thông qua thực chứng tình bạn.


VI. PT CURSILLO TỔNG GP PERTHE NGÀNH VN TẠI ÚC

MỤC ÐÍCH CỦA PHONG TRÀO CURSILLO


Phong Trào ra đời trong bối cảnh lìa xa Chúa, chạy theo vật chất, ích kỷ, tất nhiên nó phải có một mục đích trái ngược lại với trào lưu ấy. Nói rõ hơn, Phong Trào ra đời với mục đích ‘Phúc Âm Hóa’ Thế Giới, thực ra mục đích này cũng là mục đích của Giáo Hội, nên Phong Trào được định nghĩa là một Phong Trào của Giáo Hội.

Giáo Hội Phúc Âm Hóa bằng cách đem Tin Mừng đến cho nhân loại qua những môi trường sống dị biệt trong xã hội, cố gắng cải hóa lương tâm cá nhân cũng như tập thể. Như vậy, mục đích chính yếu của việc Phúc Âm Hóa là làm sao cho tinh thần Phúc Âm tức là chính lời Chúa dạy đi vào tận tâm tưởng con người và vào các cơ chế của xã hội để nhân loại được sống trong hạnh phúc đích thực.

Trong Tổng Huấn Phúc Âm Hóa Thế Giới hôm nay Ðức Thánh Cha Phaolô VI đã dạy: Ðối với Giáo Hội, Phúc Âm Hóa là đem Tin Mừng đến tất cả các môi trường nhân loại. Nhờ vào ảnh hưởng mình, Giáo Hội biến đổi và canh tân nhân loại. Nhưng chúng ta sẽ không có một nhân loại mới nếu không có những người được đổi mới qua Phép Rửa và qua lối sống Tin Mừng.

 

Phong Trào chủ trương rằng mỗi thành viên của mình (Cursillista) cố gắng là men là muối tại môi trường sống của chính mình, để rồi tinh thần Phúc Âm thấm nhập vào xã hội và nhiều môi trường như thế hợp lại sẽ có sức đổi mới thế gian.

 

Phong Trào không chỉ đề ra mục tiêu mà còn đưa ra một phương cách để thực hiện mục tiêu đó. Ðó chính là sách lược của Phong Trào.

VII. MỘT SỐ TÁC GIẢ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

1. Nguyễn Đức Tuyên Hoa Kỳ


(Cha Pherô Nguyễn Văn Giáo, Linh hứóng PT. Cursillo Sài Gòn trích đang)

Phong Trào ra đời trong bối cảnh lìa xa Chúa, chạy theo vật chất, ích kỷ, tất nhiên nó phải có một mục đích trái ngược lại với trào lưu ấy. Nói rõ hơn, 
Phong Trào ra đời với mục đích ‘Phúc Âm Hóa’ Thế Giới, thực ra mục đích này cũng là mục đích của Giáo Hội, nên Phong Trào được định nghĩa là một Phong Trào của Giáo Hội.

2. Lm Trần Đình Nha Linh Hướng PT Cursillo gp Cần Thơ

MỤC ĐÍCH TỐI HẬU: 
Phong trào ra đời với mục đích “Phúc Âm Hóa Thế Giới”, thực ra mục đích này cũng là mục đích của Giáo Hội, nên Phong trào được định nghĩa là Phong trào của GH.

Phong trào Phúc Âm Hóa bằng cách đem Tin Mừng đến cho nhân loại qua những môi trường sống dị biệt trong xã hội, cố gắng cải hóa lương tâm cá nhân cũng như tập thể, làm cho tinh thần Phúc Âm đi vào tận tâm tưởng con người và vào các cơ chế của xã hội để nhân loại được sống hạnh phúc.

 

Phong trào chủ trương rằng mỗi thành viên của mình (gọi là Cursillista), cố gắng là men, là muối tại môi trường sống, đem tinh thần Phúc Âm thấm nhập vào nhiều môi trường xã hội, như thế hợp lại sẽ có sức đổi mới thế giới.

 

3. Inhaxiô Đặng phúc Minh gp Long Xuyên: (Học Khóa Ba Ngày năm 1967 tại gp LX).

 

 Tài liệu tham khảo:

- Cẩm Nang Lãnh Đạo PT Cursillo (HK)

- Những Tư Tưởng Nền Tảng II và III, PT Cursillo (HK)

- Tài liệu các khóa Ba Ngày, Khóa LĐ cấp I, Cấp II. CDC

- Cursillo làm dậy men tinh thần Kitô giáo trong xã hội (LĐCGVN tại HK tác giả ĐPM)

- Phong trào Cursillo góp phần thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội (ĐPM trong Conggiaoviệt nam)

- Con người và môi trường (Conggiao info tác giả ĐPM)

- Phong trào Cursillo Lm Micae Trần Đình Nha

- Ngày Thứ Tư

- Lịch sử PT Cursillo (HK)

- Cuộc nội chiến Tây Ban Nha 1936-1939 (Wikipedia)
- Lời nhắn nhủ của ĐGH Phaolô VI, ĐGH Gian Phaolô II, ĐGH Phanxicô…


MỤC ĐÍCH CỦA PHONG TRÀO CURSILLO:

"Vì là một phong trào của Giáo Hội, Phong Trào Cursillo cũng có cùng mục tiêu tông đồ như chính Giáo Hội. Và như ĐGH Phaolô VI đã từng nhắn nhủ chúng ta rằng: Giáo Hội tồn tại để rao truyền Phúc Âm” (106 những tư tưởng nền tảng II). Và muốn Phúc Âm hóa môi trường, thì trước tiên phải Phúc Âm hóa bản thân. Do đó, Phong Trào Cursillo có hai mục đích sau đây:

3.1 Mục đích gần:

Tạo cho tham dự viên có một nền tảng có thể sống những điều căn bản để trở nên những Kitô hữu đích thực. Đó là yêu mến Thiên Chúa và tha nhân đã được cảm nghiệm qua ba cuộc gặp gỡ trong khóa 3 ngày: gặp gỡ chính mình; gặp gỡ Chúa Kitô; và gặp gỡ tha nhân” (CNLĐ trang 33)

 

3.2 Mục đích tối thượng:

 

“Xây dựng cột sống Kitô giáo trong xã hội, với những người sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Đó là yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, để sống cuộc sống hàng ngày của họ, cùng một lúc củng cố ba cuộc gặp gỡ ấy”. (Sách CNLĐ trang 33).

“Do đó, mục tiêu của Phong trào không phải là “thuyết giảng Phúc Âm” và trở thành những chuyên gia về Thánh Kinh, nhưng để trở thành TIN MỪNG, và một cách tự nhiên, mọi hành động của chúng ta sẽ coa tác dụng truyền giáo trong đời sống hàng ngày của chúng ta (như gia đình, khu xóm, nơi làm việc, cuộc sống xã hội và ở bất kỳ nơi nào ta sống một phần cuộc sống đời minh).”
(sách CNLĐ tr 34)

Trong sách Tư tưởng nền tảng III thì xác định mục đích Phong trào Cursillo như sau: “Mục đích Phong trào Cursillo là: Biểu hiện cuối cùng của đặc sủng Cursillo. Phong trào Cursillo hiện hữu để hoàn thành sứ mạng đặc biệt là loan báo Tin Mừng trong Giáo Hội và trên thế giới”. (TTNT III Câu 108.

Cũng theo Sách Tư tưởng nền tảng III thì “Đặc sủng là hạt giống nảy sinh ra mọi yếu tố thiết yếu như: nguyên nhân tại sao (tâm tưởng), để làm gì (mục đích) hay phương cách thực hiện (sách lược và phương pháp)” (TTNT III câu số 35).

(Trích trong Phong trào Cursillo: Sự hình thành, tâm tưởng, mục đích và bản chất, tg Đặng Phúc Minh trong giáo phận Cần Thơ, Long Xuyên, Thánh Linh, Conggiao.info, conggiaovn…)

 

Long Xuyên ngày 18 tháng 03 năm 2017

     Người góp nhặt

     Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh 

2216    20-03-2017