Sidebar

Thứ Năm
20.01.2022

55

H. Ơn Chúa là gì? T. Ơn Chúa là sự trợ giúp Thiên Chúa ban, để ta sống xứng đáng là con cái...

 

61

H. Luật tự nhiên là luật nào? T. Luật tự nhiên là luật được Thiên Chúa ghi khắc trong tâm hồn mọi...

 

53

Là những điều kiện thuận lợi giúp cho cá nhân cũng như tập thể đạt được những gì họ có quyền đạt tới....

 

36

Tội là lời nói, việc làm hoặc ước muốn nghịch với Luật Chúa. Tội xúc phạm đến Thiên Chúa,...

 

44

"Thưa anh em, những gì là chân thật, cao quí, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và...

 

33

"Dân ngoại là những người không có luật Mô-sê; nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm...