Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

8064

"Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Ðức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Ðức Chúa,...

 

5427

"Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô" (Thánh Giê-rô-ni-mô)

 

2464

Như vậy cuốn sách nầy là một phần trong công việc chung của Tiểu Ban Giáo Lý, với mục đích cộng tác với các linh mục, tu sĩ trong việc đào tạo giáo lý viên;...