Sidebar

Thứ Hai
04.12.2023

540

H. Ơn Chúa là gì? T. Ơn Chúa là sự trợ giúp Thiên Chúa ban, để ta sống xứng đáng là con cái...

 

389

H. Luật tự nhiên là luật nào? T. Luật tự nhiên là luật được Thiên Chúa ghi khắc trong tâm hồn mọi...

 

331

Là những điều kiện thuận lợi giúp cho cá nhân cũng như tập thể đạt được những gì họ có quyền đạt tới....

 

273

Tội là lời nói, việc làm hoặc ước muốn nghịch với Luật Chúa. Tội xúc phạm đến Thiên Chúa,...

 

256

"Thưa anh em, những gì là chân thật, cao quí, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và...

 

306

"Dân ngoại là những người không có luật Mô-sê; nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm...

 

242

"Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: "Lúc chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy...

 

0

"Sách Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ...

 

0

Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập để tha các tội ta phạm từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội về sau, cùng...

 

0

"Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì...

 

0

"Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban...