Sidebar

Thứ Bảy
23.09.2023

285

Phải tích cực tham dự thánh lễ từ đầu đến cuối, trừ khi được miễn chuẩn vì lý do chính...

 

1051

"Ngươi không được kêu tên Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, mà làm điều bất xứng, vì Đức Chúa...

 

274

Thiên Chúa đã ban luật luân lý, gồm luật tự nhiên, luật Cựu ước và luật Tân ước, cùng...

 

249

Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để ban Chúa Thánh Thần, giúp người tín hữu sống hoàn hảo hơn...

 

1794

Lạy Chúa Giêsu, bao ngày tháng con hằng mong ước được rước Chúa vào lòng. Xin giúp chúng con...

 

0

Thánh lễ là hy tế mà Đức Chúa Giêsu nhờ tay linh mục hợp cùng toàn thể Dân Chúa, dâng...