Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

2115

Có nhiều nhân đức nhân bản, trong đó bốn nhân đức căn bản là: khôn ngoan, công...

 

1907

Lương tâm là luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt sẵn nơi đáy lòng mỗi người, để...

 

4928

Phụ tích là những dấu hiệu linh thiêng do Hội thánh lập ra, để chuẩn bị người tín hữu lãnh nhận dồi...

 

4888

Ơn Kêu gọi là ý Chúa muốn mỗi người ở một bậc sống nào đó; nhưng theo nghĩa thông thường, thì Ơn...

 

6916

Thánh lễ là hy tế mà Đức Chúa Giêsu nhờ tay linh mục hợp cùng toàn thể Dân Chúa, dâng...

 

3514

"Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Và Bánh Ta sẽ...

 

14544

Ơn Chúa là sự trợ giúp Thiên Chúa ban, để ta sống xứng đáng là con cái Chúa và được...

 

1643

Bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng, do Chúa Giêsu thiết lập và được trao lại...

 

2487

Phụng vụ là việc tôn thờ chính thức của toàn thể Hội Thánh, để tôn vinh Thiên...