Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

319793

Người con thưa với Cha: "Thưa cha, con lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng...

 

78293

Trước khi xưng tội, em cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, (đọc Kinh Trước Xét mình.tr.63) xin Chúa giúp em...

 

835

Kinh Lạy Cha rất quan trọng, vì là bản kinh tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là Lời kinh...

 

358

Phải tích cực tham dự thánh lễ từ đầu đến cuối, trừ khi được miễn chuẩn vì lý do chính...

 

1301

"Ngươi không được kêu tên Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, mà làm điều bất xứng, vì Đức Chúa...

 

345

Thiên Chúa đã ban luật luân lý, gồm luật tự nhiên, luật Cựu ước và luật Tân ước, cùng...

 

291

Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để ban Chúa Thánh Thần, giúp người tín hữu sống hoàn hảo hơn...

 

2491

Lạy Chúa Giêsu, bao ngày tháng con hằng mong ước được rước Chúa vào lòng. Xin giúp chúng con...