Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

1047

Nếu không có ơn Chúa giúp thì chẳng được, như lời Chúa Giêsu phán rằng: "Không có...

 

754

Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngọai, lo việc tế tự là rao giảng Tin...

 

444

"Ý của Cha Ta là tất cả những ai thấy và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời,...

 

340

"Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với...

 

479

"Đấng Phù trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy chúng con mọi...

 

852

Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương chúng con, Chúa đã giáng sinh trong hang đá Bêlem nghèo hèn, để chia...