Sidebar

Thứ Tư
05.10.2022

246

Công ích là lợi ích chung của nhiều người, của xã hội và cộng đồng. Định nghĩa tham chiếu Công đồng Vatican II: “ [...] Công ích, tức là toàn bộ những...

 

1 2 3 4 5 6 > >>