Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

1212

Tạ ơn Chúa, hôm nay ban bí tích Rửa tội cho 7 người và kỷ niệm con được làm con Chúa 25 năm, một chặng đường không phải là dài, Nhưng cũng đủ để giúp con...

 

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>