Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Bầu khí Noel đã về với Cái Nhum

BẦU KHÍ NOEL ĐÃ VỀ VỚI CÁI NHUM

          Cùng với nhiều họ đạo khác, Cái Nhum cũng đang chuẩn bị dọn lòng để mừng mầu nhiệm Giáng Sinh.

          Mọi người Kitô hữu ở Cái Nhum không chỉ dọn lòng bên ngoài nhưng cũng dọn lòng bên trong bằng cách tìm đến các tòa hòa giải.

          Lượn một vòng Cái Nhum, chúng tôi thấy từ Cha Sở đến quý Cha phó và bà con giáo hữu mỗi người một tay góp phần mình cho việc tôn tạo xung quanh nhà thờ và nhất là đã dọn máng cỏ.

          Nguyện xin Chúa Hài Đồng tuôn đổ muôn phúc lành trên Cái Nhum và ở lại mãi trên họ đạo cổ kính Cái Nhum của giáo phận Vĩnh Long

 

e749e8843ea4ddfa84b5

93c14b039d237e7d2732
286ac4b61296f1c8a887
1239c5e713c7f099a9d6

5a15ebc93de9deb787f8


56e6d2310411e74fbe00

89c1da030c23ef7db63293c14b039d237e7d27321
1572    21-12-2018