Sidebar

Thứ Hai
24.06.2024

Các Giám mục Eritrea lên án việc chính quyền quốc hữu hóa các trường học Công giáo

Sau khi chiếm đoạt các bệnh viện và trạm xá, nhà nước Eritrea đang bắt đầu trưng dụng các trường học của Giáo hội. Các Giám mục Eritrea đã lên án sự bách hại Giáo hội của chính quyền Eritrea.Đóng cửa, trưng dụng và cuối cùng là quốc hữu hóa các phòng khám, bệnh viện, trường học và viện đào tạo.

Chính sách đàn áp chống lại các hoạt động của Giáo hội Công giáo

Một chính sách đàn áp chống lại các hoạt động của Giáo hội Công giáo đã được chính phủ Asmara bắt đầu gần hai năm trước với lệnh đóng cửa trường trung học Thánh Thể của chủng viện thủ đô. Đây là một trường mang tính lịch sử; trong suốt một thế kỷ trường đã đóng vai trò văn hóa và tinh thần quan trọng, phục vụ Giáo hội và đất nước. Tiếp sau đó, nhà nước trưng dụng 8 cơ sở y tế và quốc hữu hóa 21 phòng khám khác và cuối cùng vào ngày 3/9, nahf nước đã quốc hữu hóa ba trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quan trọng do các tu huynh Lasan ở Cheren và dòng Capuchino ở Addi-Ugri và Massawa điều hành.

Thư phản đối của các Giám mục

Các Giám mục các giáo phận ở Eritrea đã gửi thư cho Semere Re'esom, Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Các Đức cha viết: "Các hành chống lại các tổ chức giáo dục và y tế của chúng tôi là trái với các quyền và tự do pháp lý của Giáo hội, và hạn chế rất nhiều việc thực thi các hoạt động về đức tin, sứ mạng và các dịch vụ xã hội của Giáo hội, chúng tôi yêu cầu các nghị quyết gần đây phải được xem xét và tiến trình này phải được chấm dứt ngay lập tức ".

Sứ mệnh và vai trò của Giáo hội vì lợi ích của đất nước

Các Đức cha khẳng định sứ mệnh và vai trò của Giáo hội vì lợi ích của đất nước, vốn luôn cam kết 'thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và phát triển xã hội nói chung, “không chỉ trong phạm vi thiêng liêng, nhưng trong các lĩnh vực mở của trường học, phòng khám và bệnh viện, ở bất cứ nơi nào có con người. Các ngài khẳng định quyền và nhu cầu được điều trị và giáo dục và Giáo hội cảm thấy có thể đóng góp cho sự thịnh vượng toàn cầu của họ ".

Vai trò lịch sử của các tổ chức tôn giáo

Các Đức cha nhắc đến vai trò lịch sử của các tổ chức tôn giáo đã đóng góp  cho "sự hình thành, hiến pháp và định nghĩa về bản sắc và văn hóa”. Nhiều nhân vật xuất sắc trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xuất phát từ các trường của Giáo hội. Đặc biệt những đóng góp của Giáo hội trong tiến trình chính trị và đấu tranh cho độc lập có một vị trí quan trọng trong lịch sử.

Nếu không phải là thù hận chống lại đức tin và tôn giáo, thì là gì?

Các Đức cha đặt câu hỏi: làm sao giải thích cho việc chiếm đoạt những phương tiện của Giáo hội đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển, tiến bộ và văn minh của cả một dân tộc?... Nếu đây không phải là sự thù hận chống lại đức tin và chống lại tôn giáo, thì nó có thể là gì khác? Bằng cách loại bỏ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các cấu trúc có khả năng đào tạo các em theo các giá trị cao cả về sựkính sợ Thiên Chúa và luật đạo đức, quý vị muốn chuẩn bị thế hệ mới nào cho tương lai của đất nước này?"


Hồng Thủy - Vatican

499    17-09-2019