Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Các Ý Chỉ của Đức Thánh Cha trong Năm 2020

2020_intentions.jpg 

 

Ý Chỉ Truyền Giáo Tháng 1

 

Cầu cho việc cổ võ Hòa Bình Thế Giới

 

Chúng ta hãy cầu cho Kitô hữu, cho các tín hữu thuộc các tôn giáo khác, và tất cả mọi người thiện tâm biết cổ võ hòa bình và công lý trên thế giới.

 

Ý Chỉ Chung Tháng 2

 

Cầu cho việc đáp ứng Tiếng Kêu Cứu của Các Người Di Dân

 

Chúng ta hãy cầu cho những tiếng kêu cứu của anh chị em di dân của chúng ta, cho các nạn nhân của họa tội ác buôn người, được lắng nghe và quan tâm cứu xét.

 

Ý Chỉ Truyền Giáo Tháng 3 

 

Cầu cho Tín hữu Công giáo ở Trung quốc

 

Chúng ta hãy cầu cho Giáo Hội ở Trung quốc biết kiên trì trung thành với Phúc Âm và gia tăng trong mối hiệp nhất.

 

Ý Chỉ chung Tháng 4

 

Cầu cho việc thoát khỏi nạn nghiện ngập

 

Chúng ta hãy cầu cho những ai đang bị nghiện ngập được giúp đáp và hỗ trợ.

 

Ý Chỉ Truyền Giáo Tháng 5

 

Cầu cho các vị Phó Tế

 

Chúng ta hãy cầu cho các vị Phó Tế, nhờ trung thành với việc phục vụ Lời Chúa và người nghèo, được trở thành một biểu hiệu hùng mạnh cho toàn thể Giáo Hội.

 

Ý Chỉ Truyền Giáo Tháng 6

 

Cầu cho việc cảm nhận yêu thương

 

Chúng ta hãy cầu cho tất cả những ai đang chịu đựng khổ đau, được đánh động bởi Trái Tim của Chúa Giêsu, để họ có thể tìm thấy đường đi nước bước trong cuộc đời.

 

 Ý Chỉ chung Tháng 7

 

Cầu cho các Gia Đình của chúng ta 

 

Chúng ta hãy cầu cho các gia đình ngày nay được hỗ trợ bằng tình yêu thương, bằng sự trân trọng và bằng việc hướng dẫn

 

Ý Chỉ chung Tháng 8

 

Cầu cho Giới Hải Hành

 

Chúng ta hãy cầu cho tất cả những ai làm việc và sống đời hải hành, trong đó có thành phần thủy thủ, những người đánh cá cùng với gia đình của họ.

 

Ý Chỉ chung Tháng 9

 

Cầu cho việc tôn trọng các Nguồn Tài Nguyên của Hành Tinh này

 

Chúng ta hãy cầu cho các nguồn tài nguyên của hành tinh này không bị phung phí mà là được chia sẻ một cách chính đáng và trân trọng.

 

 Ý Chỉ Truyền Giáo Tháng 10

 

Cầu cho Sứ Vụ của Tín Hữu Giáo Dân trong Giáo Hội

 

Chúng ta hãy cầu cho tín hữu giáo dân, nhất là nữ giới, bởi phép rửa đã lãnh nhận, biết tham gia hơn nữa vào các lãnh vực hữu trách trong Giáo Hội.

 

Ý Chỉ chung Tháng 11

 

Cầu cho Trí Thông Minh Nhân Tạo

 

Chúng ta hãy cầu cho việc tiến bộ về các lãnh vực máy móc tự động và trí thông minh nhân tạo để chúng biết luôn phục vụ nhân loại.

 

Ý Chỉ Truyền Giáo Tháng 12

 

Cầu cho đời sống cầu nguyện

 

Chúng ta hãy cầu cho mối liên hệ riêng tư của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và bằng đời sống cầu nguyện.

 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL, chuyển dịch

555    29-12-2019