Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Cáo phó: Bà Anê Đặng Thị Mọn

Là thân mẫu của Cha GBt. Lê Đình Bạch, Hạt Trưởng và Chánh sở Họ Đạo Cái Mơn

Sinh năm 1937

Tạ thế lúc 05g45, Chúa Nhật ngày 14.01.2018 tại tư gia thuộc Họ đạo Cái Nhum. Hưởng thọ 81 tuổi

Nghi thức Tẩn liệm: lúc 17g00 ngày 14.01.2018

Thánh lễ An táng: lúc 09g30 thứ ba ngày 16.01.2018 tại Nhà thờ Cái Nhum

An táng tại đất thánh Họ Cái Nhum.

 

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Anê được an nghỉ trong Chúa.

 

Kính báo

5065    15-01-2018