Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

Cáo phó: Linh mục Simon Lâm Thành Hòa

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3 tháng 2

Vĩnh Long, Việt Nam


CÁO PHÓ


Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh,
Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng  báo tin:

CHA SIMON LÂM THÀNH HÒA

Sinh ngày : 19/12/1919
Tại : Long Thới - Trà Vinh
Thụ phong Linh Mục: 29 / 06 / 1945 tại Nhà Thờ Vĩnh Long

  • Đã được Chúa gọi về lúc 5 giờ 00 sáng thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013 tại Vĩnh Long,  hưởng thọ 94 tuổi,

  • Nghi lễ tẩn liệm lúc 15 giờ 00 thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2013,

  • Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, lúc 9 giờ 00 sáng thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2013,

  • An táng tại Đất Thánh Tân Ngãi.

  • Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh Chị em Giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha SIMON được an nghỉ đời đời.

Kính báo

 

TIỂU SỬ  CHA SIMON LÂM THÀNH HOÀ

Sinh ngày :        19/12/1919
Tại:                     Long Thới - Trà Vinh

Họ Đạo:             Mặc Bắc - ĐP Vĩnh Long

Vào Tiểu Chủng Viện Sài Gòn năm 1932 và sau đó theo học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse - Sài Gòn

Chịu chức cắt tóc:   29/03/1941 (SG) do Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục
Chịu chức 1 + 2:   19/09/1942 và 20/03/1943 (SG) do Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục
Chịu chức 3 + 4:     18/09/1943 (SG) do Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục
Chịu chức 5:            23/09/1944 (Lái Thiêu) do Đức Cha Jean Cassaigne
Chịu chức 6:            24/03/1945 (VL) do Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục
Chịu chức Linh mục: 29/06/1945 do Đức Cha Pet. Ngô Đình Thục tại Nhà Thờ Vĩnh Long


Từ khi Phong Chức Linh mục đã phục vụ tại :                      

1. Giáo Sư TCV Vĩnh Long            từ năm   1945                           đến năm 19/04/1963
2. Chánh sở Bãi Xan                      từ năm   19/04/1963                đến năm    1966
3. Giáo Sư TCV Vĩnh Long           từ năm   1966                            đến năm   1975

4. Chánh sở Cái Nhum                  từ năm   1975                            đến năm   2000

5. Hưu dưỡng - Vĩnh Long            từ năm   07/12/2000                 đến nay

796    27-02-2013 09:54:28