Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Cáo phó : Nữ tu Anna Nguyễn Thị Cân

Chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn chúng con thương tiếc báo tin: Người Chị Em của chúng con là Nữ tu ANNA NGUYỄN THỊ CÂN vừa được Chúa gọi về lúc 03 giờ ngày 20 tháng 06 năm 2019

Khấn dòng 65 năm.

Hưởng thọ 92 tuổi. 
 
Chúng con kính xin Cha hiệp thông với chúng con trong lời cầu nguyện. Xin Chúa thương đưa Chị 
ANNA thân yêu của chúng con được sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

 

Kính báo,

 

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Rỷ

Tổng Phụ Trách1-2

1046    20-06-2019