THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

LỄ THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

Lời Chúa: 2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9

CẦU XIN CHỦ SAI THỢ RA GẶT LÚA VỀ

Ngoài việc dạy dỗ và sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin mừng và chữa lành bệnh tật cho dân chúng, tác giả Tin Mừng Luca còn kể rằng Chúa Giêsu có chọn và chỉ định một nhóm môn đệ khác, mà cụ thể là trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ định cho 72 môn đệ đi trước để dọn đường cho Ngài. Và Chúa đã bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

“Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Đó là lời của Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ là hãy cầu xin chủ mùa gặt gửi những tay thợ lành nghề đến để gặt lúa. Như thế, Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đệ nhớ rằng, Thiên Chúa chính là Chúa của dân và tất cả những gì có liên quan đến dân chúng thì đều phải ở dưới quyền tối cao của Thiên Chúa. Do đó, các môn đệ không phải là chủ nhân của công việc nhưng các ông làm việc dưới quyền của một ông chủ, đó chính là Thiên Chúa. Thành ra, các môn đệ không thể tự mình đi, tự mình làm việc theo sáng kiến riêng nhưng phải được Ông Chủ mùa gặt sai đi. Tuy nhiên, chính Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi và Ngài cũng đã hành động như thể là Ông Chủ của mùa gặt. Thật ra, Chúa Giêsu hành động nhân danh Thiên Chúa và Ngài làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì lòng thương xót. Vì thế, các môn đệ cũng được sai đi và cũng phải chu toàn sứ mạng được giao là làm mọi việc, tức là sống và rao giảng về “Triều đại Nước Thiên Chúa đã tới gần”, nói về lòng thương xót của Thiên Chúa mà chính Chúa Giêsu đã sống và làm gương cho các ông. 

Nếu bảo rằng, Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin mừng thì cũng chỉ đề cập đến các vị mục tử được sai đi, nhưng đoạn Tin mừng hôm nay, chắc chắn có nói đến mỗi người chúng ta, vì đoạn tin mừng này có đề cập đến “72 người khác.” “Bảy mươi hai” là con số tối đa và muốn đề cập đến tất cả chúng ta. “Bảy mươi hai” là tổng số các dân tộc mà người ta biết vào thời bấy giờ. Do đó, việc ra đi của 72 người khác, nghĩa là tất cả chúng ta cũng đều được liên hệ với toàn thế giới. Qua đó, việc “cầu xin chủ sai thợ ra gặt lúa về” cũng là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người.

Vì thế, việc chỉ giữ đạo cho riêng mình bằng cách đọc kinh sáng tối đầy đủ, dự lễ ngày Chúa Nhật, xưng tội rước lễ trong mùa Phục Sinh… như là một chuyện riêng tư giữa ta với Chúa, thì vẫn chưa đủ; nhưng chúng ta còn phải sống, phải rao giảng Tin mừng như thế nào trước mặt người khác, để qua đời sống của chúng ta, người khác cũng nhận ra Thiên Chúa đang thể hiện lòng thương xót của Ngài trên họ.

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ kính thánh Luca, ngài được xem là tác giả của Tin mừng thứ ba và sách Công Vụ Tông Đồ. Qua các tác phẩm này, thánh Luca muốn nhấn mạnh đến lòng nhân từ, lòng xót thương của Thiên Chúa đối với những con người nghèo khổ và tội lỗi.

 

Mừng lễ kính Thánh Luca hôm nay, chúng ta hãy nguyện xin Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta cũng biết cảm nhận được lòng nhân hậu và tình yêu Chúa trong cuộc đời mình, để tình yêu ấy luôn được triển nở qua đời sống chứng tá của chúng ta. Amen.