Sidebar

Thứ Tư
21.02.2024

Cho Chúa cơ hội

image1


Khi con xưng tội, con vẫn nghĩ mình đang xin Chúa cho một cơ hội để làm lại một con người tốt hơn.

Nhưng thật ra chính Chúa đang muốn con… cho Chúa thêm cơ hội. Cơ hội để Chúa có được mối quan hệ gần gũi hơn với con. Cơ hội để rồi con thấm hiểu tình thương và kế hoạch Chúa dành cho con. Cơ hội để Chúa được cải tiến và biến đổi con. Cơ hội để rồi Chúa có thể ra tay mà cứu chuộc con!

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

300