Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

73

Ơn gọi của mỗi người đã được Chúa chọn lựa ngay từ thuở đời đời. Mỗi người Chúa định liệu cho một ơn gọi khác nhau, Người đã...

 

868

Ở Mông Cổ, một bức tượng Đức Mẹ được tìm thấy trong một bãi rác trở thành một dấu...

 

1 2 3 4 5 6 > >>