Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

Đại Hội Legio Mariæ 2019

“Mỗi Hội đồng Curia có nhiệm vụ hội họp đúng kỳ hạn những hội viên Legio Mariæ thuộc địa hạt của mình, để họ quen biết nhau và thắt chặt tinh thần đoàn kết. Đường lối đạo đức của hệ thống Legio Mariæ bao lâu hội viên chưa ý thức đầy đủ về đường lối tu đức đa dạng, phải kể là họ chưa hiểu Legio Mariæ. Bao lâu lòng nhiệt thành chưa phải là động lực và tinh thần mật thiết đi đôi với việc làm, thì kể như chưa phải là công tác tông đồ của Legio Mariæ. Nói cách khác, nếu linh hồn sinh động trong cơ thể thế nào, thì lòng đạo đức phải làm cho toàn thể công việc linh hoạt như thế ấy” (x. TB 30,149.297-302).

Trong tinh thần và ý nghĩa trên, 140 Ủy viên Legio Mariæ từ các Hội đồng Regiæ, Comitia và Curiæ trực thuộc Hội đồng Senatus VN đã qui tụ về TTMV GP Dalat trong Đại Hội từ ngày 14-17/2019 với chủ đề: “Legio Mariæ với sứ vụ truyền giáo”.

Những công tác tông đồ của Legio Mariæ, từ việc cải tiến các phương pháp đến việc thực hành kế hoạch, làm những công tác mới để Legio Mariæ có ảnh hưởng cho mọi người v.v… được Đại Hội quan tâm.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Pham Vinhsơn, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đám cưới, đám đông và ngoài trời

Truyền Thông Senatus VN

410    17-10-2019