Sidebar

Thứ Sáu
23.02.2024

Danh sách Linh mục Giáo phận Vĩnh Long năm 2023

STT HỌ TÊN SINH LM ĐỊA CHỈ
 
           
1 Carôlô Nguyễn Văn  1943 1976 Hưu Mai Phốp
2 G. Baotixita Lê Đình  Bạch 1958 1994 Cái Mơn + Đìa Cừ
3 Giuse Trần Quốc Bảo 1959 2000 Kiến Vàng + Lộc Thuận
4 Micae Nguyễn Thế  Bảo 1975 2004 Giồng Thủ Bá
5 G.Bt Nguyễn Thành  Bảo 1976 2004 Giồng Ỗi + Giồng Quít + Long Mỹ
6 Đôminicô Hà Quốc Bảo 1987 2021 Xuân Hiệp
7 Giuse Nguyễn Ngọc  Bảo 1990 2023 Đức Mỹ + Cá Hô
8 Giêrônimô Đặng Cao  Bằng 1942 1968 Nhà hưu Gp
9 Piô Tiết Hữu  Bằng 1976 2010 Bến Tre + Mỹ Hóa
10 Phêrô Nguyễn Cao  Bằng 1981 2017 Phước Hòa + Lộc Hoà
11 Phêrô Ngô Văn  Be 1954 1995  Thủ Thể
12 Anrê Phạm Văn  1955 1994 Nhà hưu Gp
13 Phanxicô Ng Thanh  Bình 1939 1969 Nhà hưu Gp
14 Giacôbê Ng Thanh  Bình 1973 2002 Giồng Dầu
15 Phêrô Nguyễn Văn  Chánh 1984 2018 Du học
16 Phêrô Ng Trường  Chinh 1990 2023 Cái Nhum
17 Giuse Nguyễn Đình  Chung 1986 2023 Rạch Dầu
18 Micae Nguyễn Văn  Công 1947 1988 Cầu Mới
29 Gioan. Phạm Hữu  Diện 1959 1994 Cái Nhum + Nhân Nghĩa
20 Tađêô Phạm Văn  Don 1957 1993 Mai Phốp + Quang Phong+Cầu Đá
21 Ph. Xaviê Lê Quang  Dũng 1963 1996 Cái Cá + Cầu Đúc
22 Phêrô Nguyễn Văn  Dũng 1969 2002 Cái Đôi + Động Cao + Phú Long
23 Phaolô Lê Thanh  Dũng 1973 2002 La Mã 
24 Lôrensô Ng Thanh  Dũng 1978 2008 Chợ Lách + Thới Lộc
25 GBt Đặng Dương Huỳnh  Duy 1989 2023 Mặc Bắc
26 Phaolô Phan Thanh  Duy 1980 2013 Nha Mân
27 Giuse Trương Quốc  Duy 1986 2021 Du học
28 Matthêu Lê  Duy 1984 2022 Bãi Xan + Nhị Long
29 Laurenso Lê Anh  Duy 1985 2022 Cái Muối + Đồng Phú 
30 Phêrô Nguyễn Thái  Dương 1971 1998 Kinh Long Hội
31 Giacôbê Bùi Văn  Đảm 1953 1990 Cây Gòn + Phú Thọ
32 Giacôbê Trần Tấn  Đạt 1980 2023 Dòng KTV
33 Martinô Nguyễn Duy  Đăng 1982 2021 Mặc Bắc
34 Phêrô Nguyễn Xuân  Đằng 1986 2020 Mặc Bắc
35 Phêrô Nguyễn Văn  Đẹp 1961 1996 Nhà hưu Gp
36 Phêrô Phạm Hoàng  Điềm 1944 1970 Nhà hưu Gp
37 Tađêô Nguyễn Ngọc  Điều 1990 2023 Cái Nhum
38 Carôlô Nguyễn Văn  Đồng 1976 2013 Ba Tri + Gảnh
39 Micae Phạm Long  Giang 1979 2007 Giồng Tre + Rạch Gừa
40 Phêrô Lê Văn  Hai 1952 1994 Nhà hưu Gp
41 Anphongsô LâmThanh  1972 2003 Cầu Vỹ + Nhơn Ngãi
42 Phêrô Trần Hải  1944 1975 Bà My + Trà Mẹt + Cầu Kè
43 Phaolô Trần Xuân  1975 2001 Càng Long + An Trường 
44 G.Baotixita Trần Văn  Hài 1943 1972 Nhà hưu Gp
45 Phêrô Trần Duy  Hải 1978 2004 Tân Phú + Ba Càng
46 Phêrô Trần Tuấn  Hải 1981 2017 Long Thắng
47 Tôma Trương Anh  Hào 1984 2018 Đức Mỹ + Cá Hô
48 Phêrô Ng Thành  Hoan 1980 2019 Mặc Bắc
49 Ph. Xaviê Nguyễn Tấn  Hạp 1978 2011 Ba Lai + Tân Thạch
50 Phêrô Nguyễn Văn  Hiền 1957 1992 Đức Hòa + Vũng Liêm
51 Matthêu Nguyễn Văn  Hiền 1958 2000 Tam Bình + Trà  Côn
52 Phaolô Nguyễn Trọng  Hiền 1976 2003 Tân Mỹ
53 Phêrô Nguyễn Văn  Hiền 1983 2018 Mỏ Cày + ThànhThới
54 Giuse Nguyễn Văn  Hiếu 1942 1971 Nhà hưu Gp
55 Giuse Nguyễn Đình  Hiếu 1968 1999 Thành Triệu + Phú túc
56 Stêphanô Ng Trung  Hiếu 1981 2009 Cái Quao + Tú San
57 Giuse Trần Tử  Hiếu 1975 2013 Chánh Tòa 
58 Phaolô Nguyễn Trọng  Hiếu 1978 2018 Cái Đôi
59 Giuse Cao Minh  Hòa 1975 2011 Mỹ Lồng 
60 Gioan Trần Đức  Hoàn 1945 1973 Nhà hưu Gp
61 Giuse Lê Văn  Hoàng 1959 1994 Hiếu Nhơn
62 Matthêu Ng Thanh  Hoàng 1968 2004 Binh Minh + Trà  Kiết + Giáo Mẹo
63 Phêrô Nguyễn Văn  Hồng 1961 1998 Long Hưng + Vĩnh Thạnh
64 Giuse Trần Văn  Huynh 1968 2001 Phú Phụng + Vĩnh Bình
65 Giuse Huỳnh Mộng  Hùng 1971 2002 Mỹ Nhơn + Mỹ Thạnh
66 Phaolô Đặng Phước  Hưng 1988 2023 Vĩnh Kim
67 Êusêbiô Trần Quang  Khải 1988 2022 Mặc Bắc
68 GBt.Trần Cao  Khải 1988 2022 Trà Ôn + RạchChiết
69 Philipphê Ng Duy  Khánh 1983 2017 Tân Thanh 
70 Giacôbê Hoàng  Khánh 1984 2018 Phú Đức + Tân Phú
71 Giuse Lê Công  Khánh 1986 2019 Phú Hiệp
72 Antôn Lê Văn  Khấn 1954 1992 Hựu Thành
73 Giuse Nguyễn Tiến  Khoa 1968 2002 Tân Xuân + Bảo Thạnh 
74 Giuse Bùi Đặng Đăng  Khoa 1978 2005 Thanh Sơn + Tân Phó
75 Phêrô Vương Minh  Khoa 1985 2021 Đi học
76 GBt. Nguyễn Anh  Khoa 1988 2023 Cổ Chiên
77 Vincentê Phạm Văn  Khôi 1954 1990 Long Hiệp
78 Đamianô Lê Đình  Khôi 1978 2013 Tân Thành + Bác Ái
79 Phêrô Nguyễn Trung  Kiên 1980 2016 Cổ Chiên + Bà Tùng + Rạch Giồng
80 Ph. Xaviê  Trần Tuấn  Kiệt 1979 2011 Giồng Giá + Bãi Ngao
81 Anrê Dương Tấn  Kiệt 1983 2018 Đi học
82 Antôn Ng Long  Khương 1934 1963 Hưu Trà Vinh
83 Micae Lê Vĩnh  Khương 1947 1976 Nhà hưu Gp
84 Phêrô Phạm Hồng  Khương 1987 2019 Đi học
85 Phêrô Trần Văn  Kích 1947 1976 Bãi Xan + Nhị Long
86 Phaolô Lưu Văn  Kiệu 1943 1969 Nhà hưu Gp
87 Luy Nguyễn Văn  Kỉnh 1948 1975 Nhà hưu Gp
88 Phêrô Ngô Phước  Lành 1980 2017 Bà My + Trà Mẹt + Cầu Kè
89 Phêrô Nguyễn Hoàng  Lâm 1971 2001 An Bình
90 Phêrô Lê Hoàng Lâm 1967 2003 Cái Bông + Mỹ Nhơn + Mỹ Thạnh 
91 Anrê Hùynh Ngọc  Lâm 1967 2004 Cái Tắc + Cái Hàng
92 Philipphê Ng Trung  Lâm 1987 2022 Mặc Bắc
93 Antôn Nguyễn Văn  Lệ 1941 1970 Nhà hưu Gp
94 Tôma Nguyễn Văn  Lễ 1946 1974  Nhà hưu Gp
95 Giuse Nguyễn Phước  Lễ 1978 2011 Mỹ Chánh
96 Phêrô Nguyễn Thanh  Liêm 1948 1993 Hưu Cái Bông
97 Ph. Xaviê Lê Văn  Liêm 1973 2009 Tiên Thủy + Quới Thành
98 Simon Huỳnh Thanh  Liêm 1987 2022 Cái Mơn
99 Phêrô Nguyễn Phi  Liếp 1955 2000 TGMVL
100 Phêrô Hồ Chí Linh 1981 2011 Phước Định + Bình Thuận
101 Micae Bảo  Long 1973 2013 Cái Nứa
102 Gioan Lasan Ng Vĩnh  Lộc 1980 2013 Ba Kè 
103 Phaolô Võ Tấn  Lợi 1990 2022 Cái Mơn
104 Giuse Lê Công  Luận 1973 2004 Đai Chủng Viện
105 Phaolô Trần Chánh  Lượng 1959 1994 Nhà hưu Gp
106 Giacôbê Nguyễn Văn  Mẫn 1969 2003 TGM + Cái Lóc
107 Giuse Mai Quang  Minh 1955 1992 Nhà hưu Gp 
108 Giuse Lưu Văn  Minh 1956 1993 Thành Lợi + Tân Quới
109 Phil.Minh Dương  Minh 1984 2016 Tân Long
110 Giuse Nguyễn Thành  Nam 1986 2020 Cái Sơn
111 Giuse Nguyễn Trọng  Nghĩa 1986 2021 Mỏ Cày
112 Gioakim Dương Văn  Ngoan 1946 1975 Nhà hưu Gp
113 G Bt Lâm Quang  Ngọc 1982 2019 Bến Vinh 
114 Carôlô Đặng Đăng  Nguyên 1977 2007 Thạnh Phú
115 G.Bt Lê Quang Thảo  Nguyên 1976 2016 Ngã Cạy
116 Micae Lê Quang  Nguyện 1955 1988 Nghỉ Cái Bông
117 Giuse Nguyễn Hữu  Nha 1973 2001  Trà Ôn + Rạch Chiết
118 Ph. Xaviê Trần Hữu  Nhạn 1967 2003 Vĩnh Kim
119 Phêrô Nguyễn Thành  Nhân 1983 2019 Tiểu Cần
120 Micae Lê Quang  Phát 1969 2000 Phú Đa
121 Giacôbê Trương Minh  Phi 1981 2017 Tân PhúTrung + Phú Long
122 Phiipphê Phạm Huy  Phong 1979 2007 Cái Muối + Đồng Phú 
123 Phêrô Nguyễn Thanh  Phong 1978 2009 Trà Vinh + Cam Son
124 Phaolô Hà Văn  Phong 1982 2016 Cù Lao Lá
125 Giacôbê Nguyễn Tấn  Phong 1985 2021 Thanh Sơn
126 Vincentê Lý Tấn  Phúc 1976 2009  
127 Giuse Trương Hoàng  Phủ 1982 2017 Vĩnh Xuân + Tân Dinh
128 Giuse Võ Văn Minh  Phụng 1983 2021 Phước Hảo
129 Anrê Huỳnh Hữu  Phước 1968 2000 Tân An Đông + Quang Diệu
130 Barnabê Nguyễn Văn  Phương 1941 1969 Nhà hưu Gp
131 Antôn Nguyễn Tri  Phương 1977 2008 Bến Luông + Giồng Luông
132 Lôrensô Trần Minh  Phương 1983 2016 Trụ Sở Gp
133 Phêrô Huỳnh Văn  Quang 1979 2011 Phước Hảo + Bãi Vàng + Xóm Chòi 
134 Anrê Nguyễn Huỳnh  Quang 1985 2020 Rạch Lọp
135 Antôn Nguyễn Minh  Quân 1966 1999 An Hiệp (BT)
136 Phêrô Nguyễn Văn  Quân 1989 2022 Trà Vinh + Cam Son
137 Raphae Ng Hoàng  Qui 1985 2019 Lương Phú
138 Phêrô Hồ Văn  Quí 1988 2022 Sa Đéc
139 Giuse Võ Phú  Quốc 1975 2002 Cái Mơn
140 Tom Aq Ng Mạnh  Quyền 1983 2016 An Đức + Hòa Tịnh
141 Phêrô Lê Công  Rạng 1949 1989 Rạch Lọp + Phước Hưng + Chông Văn 
142 Phêrô Nguyễn Thanh  Sang 1986 2023 Bình Đại
143 Gioakim Ng Ngọc  Sáng 1967 1998 Cầu Ngang
144 Dom. Nguyễn Văn  Sáu 1974 2009 Phú Thuận + Vang Quới + Giồng Quéo
145 Đôminicô Lê Hoàng  Sơn 1977 2005 Chánh Tòa
146 Phi. M TrươngThanh  Sơn 1977 2005 Phường IV
147 Phaolô Phạm Thanh  Sơn 1981 2013 TGM VL
148 Micae Nguyễn Hồng  Sung 1963 1994 TGMVL
149 Phêrô Võ Thành  Tâm 1964 2000 Đường Chừa
150 Antôn Lưu Thanh  Tâm 1969 2003 An Phú Thuận
151 Micae Ng Hà Thiện  Tâm 1977 2007 Cù Lao Dài + CầnThư
152 Phêrô Phạm Minh  Tâm 1974 2009 Nhà Hưu Gp
153 GBt Võ Thành  Tâm 1980 2010 Quới Sơn
154 Phêrô Trần Chí  Tâm 1991 2023 Hòa Long
155 Antôn Trần Minh  Tâm 1988 2021 Du học
156 Tôma Nguyễn Ngọc  Tân 1970 2000 Chánh Toà + Tân Ngãi + P4
157 Phaolô Nguyễn Duy  Tân 1985 2017 Đi học
158 Phêrô Võ Công  Tấn 1949 1998 Nhà hưu Gp
159 Phêrô Nguyễn Minh  Thái 1979 2013 Ba Châu
160 Philipphê Đặng Hoàn  Thanh 1984 2022 Cái Quao + Tú San
161 Tôma Nguyễn Văn  Thành 1957 1988 Mắc Bắc
162 Philipphê Bùi Phát  Thành 1989 2023 Tân Thành
163 Phaolô Nguyễn Văn  Thãnh 1933 1958 Nhà hưu Gp
164 Phêrô Dương Văn  Thạnh 1942 1967 Nhà hưu Gp
165 Stêphanô Lê Văn  Thạnh 1984 2020 Chủng viện
166 Phêrô Nguyễn Ngọc  Thấm 1955 1994 Chủng Viện
167 Micae Nguyễn Toàn  Thắng 1967 1998 Bình Đại + Bình Châu + Bình Huề + Thạnh Phước 
168 Giuse Lâm Quang  Thi 1979 2007 Rạch Vồn
169 Bênêdictô Bùi Châu  Thiên 1948 1990 An Hiệp (VL)
170 G. Boscô Ng Phước  Thiện 1977 2010 An Điền + Tân Hưng
171 Phêrô Lê Hải  Thiện 1972 2004 Cái Kè
172 Gioan. Lê Tiến  Thiện 1979 2011 Fatima
173 Augustinô Phan Đình  Thiện 1987 2020 An Hiêp (BT)
174 Antôn Lê Văn  Thiềng 1961 1997 Bưng Trường
175 Phêrô Nguyễn Quới  Thọ 1947 1980 Nhà hưu Gp
176 Micae Phan Thành  Thống 1982 2019 La Mã
177 Philiphê Ng Minh  Thới 1981 2013 ĐCV
178 Phaolô Ng Phước  Thuận 1936 1965 Nhà hưu Gp
179 Phêrô Nguyễn Đức  Thuận 1942 1976 Nhà hưu Gp
180 Phaolô Trần Nghệ  Thuật 1982 2019 Bà Chủ
181 GBt Lưu Văn  Thuật 1983 2020 Cái Tôm
182 Dom. Lê Cao  Thủ 1984 2020 Cái Mơn
183 Anrê Lê Văn  Thủy 1962 2000 Hàm Luông
184 Matthêu Nguyễn Tấn  Thụy 1974 2002 Thiềng Đức + Đình Khao
186 Phêrô Nguyễn Văn  Thứ 1945 1970 Nhà hưu Gp
186 Lôrensô Nguyễn Văn  Thứ 1977 2013 Xuân Hiệp + Thới Hiệp
187 Tađêô Nguyễn Hoàng  Thứ 1984 2019 NTCT
188 Philipphê Đinh Công  Thức 1979 2011 Hàn Thẻ
189 Philipphê Ng Như  Thường 1958 1995 Mai Hương
190 Antôn Nguyễn Văn  Thường 1982 2018 Tân Quy
191 GBt. Huỳnh Cao  Thượng 1942 1970 Nhà hưu Gp
192 Giuse Nguyễn Văn  Thượng 1943 1991 Nhà hưu Gp
193 Phêrô Trương Văn  Thửa 1987 2020 Cái Bông
194 Stêphanô Nguyễn Văn  Thuyết 1948 1988 Nhà hưu Gp
195 Phêrô Phạm Văn  Thuyết 1955 1988 Nhà hưu Gp
196 FX Nguyễn Phước  Tiến 1982 2019 Nhà Hưu Gp
197 Phanxicô Xaviê  La  Tín 1984 2020 Kinh Điều
198 Philipphê Ng Trung  Tính 1983 2018 Bến Tre
199 Giuse Võ Ngọc  Toàn 1984 2016 Cái Tàu + Nhơn Lương
200 Phêrô Lâm Minh  Toàn 1984 2021 Cái Đôi
201 G.Bt Nguyễn Văn  Trác 1947 1976 Nhà hưu Gp
202 Phaolô Nguyễn Thanh  Trà 1988 2022 Phước Hảo
203 Giuse Nguyễn Hữu  Trí 1979 2016 Cai Quá
204 Giuse Ng Văn Cao  Trí 1989 2022 Cái Đôi + Động Cao + Phú Long
205 Micae Võ Thành  Triệu 1980 2013 Thạnh Hưng
206 Gioakim Trương Minh  Trúc 1981 2016 Đi học
207 Gabriel Lương Phước  Trung 1965 2001 CáiĐôi + Động  Cao + Phú Long 
208 Dom. Huỳnh Văn  Trung 1972 2001 Rạch Dầu + Thom + Bến Xoài
209 Phêrô Phạm Bá  Trung 1974 2011 Bến Vông
210 Giacôbê Ng Minh  Trường 1974 2002 Hoà Long + Lấp Vò
211 Giuse Nguyễn Ngọc  Trường 1977 2005  Minh Đức + Thủy Thuận
212 Tôma Nguyễn Quốc  Tuấn 1977 2007 Phong Hòa
213 Phêrô Lê Thanh  1974 2003 Giồng Lớn
214 Phaolô Nguyễn Văn  1982 2019 Tân Lược + Thông Lưu
215 Phaolô Nguyễn Nhựt  1983 2020 Khâu Băng
216 Phêrô Nguyễn Kim  Tùng 1978 2009 Đai Chủng Viện
217 Phêrô Nguyễn Thanh  Tùng 1985 2016 Phú Quới
218 Giacôbê Nguyễn Văn  Tươi 1953 1993 Vĩnh Hòa
219 Matthêu Nguyễn Văn  Văn 1954 1990 Sa Đéc 
220  Ph. Xaviê Ng Văn  Việt 1958 1993 Long Mỹ
221 Giacôbê Nguyễn Quốc  Vinh 1979 2013 Hòa Lạc
222 GBt Phạm Quang  Vinh 1984 2017 Đi học
223 Giuse Nguyễn Hùng  Vinh 1988 2021 Bình Minh
224 Phêrô Hồ Hoàng  1975 2003 Chủng viện
225 Phaolô Lê Hoàng  1977 2009 Nhơn Phú
226 Đôminicô Nguyễn Hoàng  1987 2019 Mai Phốp
227 Phêrô Ngô Văn  Xanh 1948 1976 Nhà hưu Gp
228 Phêrô Trần Thanh  Xuân 1971 2004 Ba Vát + Giồng Keo
229 Đôminicô Nguyễn Khắc  Xuyên 1977 2004 Cầu Vồng 
230 Giuse Trần Ngọc Xưa 1957 1994 Nhà hưu Gp
231 Phaolô Khổng Đức  Ý 1941 1969 Nhà hưu Gp
 

 

1615