Như đã loan tin hôm 28 tháng 8, phát ngôn viên cuả ông Muqtada al-Ṣadr cho biết ông có chương trình gặp ĐGH tại Vatican trong dịp thăm viếng Âu Châu sắp tới.

Nhưng hình như đó chỉ là một tin vịt do ông đưa ra nhằm đánh bóng tên tuổi cuả mình mà thôi!

Theo tin Fides là mạng thông tin truyền giáo cuả Vatican thì cho đến nay chưa hề có một ‘yêu cầu’ nào đã được gởi tới Vatican, và cũng không hề có sự liên lạc nào về vấn đề này với một cơ quan cuả Vatican từ bất kỳ một cơ quan dân sự nào cả. 

Đó là một tin không có ‘cơ sở’, theo Fides. Trần Mạnh Trác