Sidebar

Thứ Bảy
22.06.2024

ĐCV Thánh Quý – Cần Thơ: Thánh lễ với Nghi thức Sai đi

saidi11


Sau khi kết thúc chu kỳ triết học, các chủng sinh thuộc Khóa 23 sẽ bước vào một năm thử tại các họ đạo. Đó cũng là ý nghĩa chính của Thánh lễ với Nghi thức Sai đi được cử hành vào sáng ngày 31/5/2023 do Cha Giám Đốc Carôlô Hồ Bặc Xái chủ sự.

Chia sẻ trong phần giảng lễ, Cha Giuse Lê Công Luận, đặc trách chủng sinh Giáo phận Vĩnh Long, đã gợi lại những lần Thiên Chúa đến viếng thăm con người trong lịch sự, nhất là nơi biến cố nhập thể của Đức Kitô trong cung lòng của Đức Maria. Từ đó, qua sự kiện Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth mà phụng vụ mừng kính hôm nay, Cha Giuse mời gọi các chủng sinh sắp được sai đi cũng luôn biết “chia sẻ” và “phục vụ” bằng sự khiêm nhường để đem Chúa đến cho tất cả mọi người trong năm thử sắp tới.

Với Nghi thức Sai đi, 37 chủng sinh thuộc Khóa 23 (13 chủng sinh thuộc Giáo phận Cần Thơ, 12 chủng sinh thuộc Giáo phận Long Xuyên và 12 chủng sinh thuộc Giáo phận Vĩnh Long) sẽ bước vào năm thử nơi các họ đạo để vừa làm quen với môi trường mục vụ thực tế, vừa có thêm cơ hội để biện phân và cũng cố ơn gọi của mình.

saidi21
 img932512
 img9339


Ảnh: Phêrô Ngô Trung Hiếu
Truyền Thông Giáo Phận Vĩnh Long

1267    31-05-2023