Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

ĐGH nói xấu hổ vì tội lỗi của mình là ân sủng của Chúa.

Trong Thánh Lễ sáng nay Thứ Sáu tại nhà Casa Santa Marta ở Vatican, ĐGH Phanxicô đã nhấn mạnh đến tội lỗi của con người và nhu cầu ăn năn hối lỗi. “Không ai có thể nói ‘tôi đúng’ hay ‘tôi không giống ông kia bà nọ’. Tôi là một người có tội. Tôi nói rằng hầu như tên đầu tiên của tất cả chúng ta là – những người tội lỗi.” Ngài đã nhắn đến bài đọc thứ nhất của tiên tri Baruch “Sự công chính thuộc về Thiên Chúa, Chúa chúng ta; còn hôm nay sự thẹn thùng xấu hổ thì thuộc về chúng ta.”

Tất cả chúng ta đều là những người có tội.

Sách tiên tri Baruch viết, “Tư tế, vua chúa, quan quyền và các tổ phụ,” tất cả chúng ta đều là tội nhân. ĐGH nói rằng “Chúng ta là những người có tội vì Thiên Chúa mời gọi chúng ta làm một việc nhưng chúng ta lại làm ngược lại. Chúa nói với các bậc phụ huynh, với gia đình, với các giáo lý viên, trong nhà thờ, trong các bài giảng và Ngài nói với chúng ta nơi chính cõi lòng của chúng ta.

ĐGH đã giải thích rằng tội lỗi là một sự nổi loạn, một sự ngang bướng trong “chiều hướng tha hóa ngược ngạo của lòng trí chúng ta” nơi “những ngẫu tượng nhỏ nhen mỗi ngày” như sự tham lam, tính đố kỵ, lòng hận thù và nhất là việc phỉ báng, vu khống mà Ngài cho là một “cuộc chiến trong lòng để phá hủy người khác.” Theo sách tiên tri Baruch, chính vì tội lỗi mà có quá nhiều điều tàn ác. Tội lỗi phá nát cõi lòng, phá nát cuộc đời và làm cho linh hồn ra yếu kém, bệnh tật cũng như làm ta xa lìa Thiên Chúa. 

Sự xấu hổ mở cửa cho sự chữa lành

ĐGH giải thích thêm rằng tỗi lỗi không giống như một vết bẩn mà ta có thể làm sạch bằng cách giặt ủi. Tội là một sự nổi loạn xấu xa chống lại Thiên Chúa là Đấng tốt lành. Nếu người ta hiểu tội theo cách này, thì thay vì ngã lòng vì có những mặc cảm xấu hổ thì lại là ân sủng của Thiên Chúa. Chính sự xấu hổ “mở cửa cho sự chữa lành”. ĐGH mời gọi mọi người hãy cảm thấy xấu hổ trước mặt Thiên Chúa vì tội lỗi của mình và xin ơn tha thứ. Khi Thiên Chúa toàn năng thấy sự xấu hổ của chúng ta vì những việc chúng ta đã làm và chúng ta khiêm nhường xin tha thứ, thì Thiên Chúa sẽ rộng tay ôm chúng ta vào lòng và tha thứ cho chúng ta.ĐGH thúc giục mọi người hãy cám ơn Thiên Chúa vì Ngài đã tỏ ra quyền năng của Ngài nơi lòng thương xót và thứ tha.

Giuse Thẩm Nguyễn

640    08-10-2017