Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

ĐHY Urosa từ chối việc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ tại Venezuela

 

Đc Hng y Jorge Urosa Savino nhn mnh rng vic can thip quân s ca nước ngoài ti Venezuela s không gii quyết được vn đ thc s, vn là “mt cuc khng hong v mt xã hi, chính tr và kinh tếmà chúng ta đang phi hng chu và đang ngày càng tr nên trm trng hơn”. ĐHY Urosa đã đưa ra nhng li nhn xét trên sau khi Tng thng Trump đ ngh mt la chn quân s nhm gii quyết các vn đ ti Venezuela.

ROME – Mt Hng y Venezuela đã bác b kh năng can thip ca nước ngoài ti nước này theo sau li đe do ca Tng thng M Donald Trump nhm theo đui mt la chn quân s.

“Cuc khng hong mà người dân Venezuelan đang phi chu đng đã tr nên hết sc nghiêm trng đến mc gi đây vn đ bên ngoài đã ny sinh: nhng đe da đi vi mt la chn quân s ca Tng thng Trump”, Đc Hng y Jorge Urosa Savino Đa phn Caracas cho hay.

ĐHY Urosa đã đưa ra li phát biu trên vào hôm 13 tháng 8 sau khi k nim 150 năm cung hiến ngôi Vương Cung Thánh Đường Tng Giáo phn ca Ngài. ĐHY Urosa đã bác b li khng đnh rng vic can thip ca quân đi nước ngoài có thgii quyết cuc khng hong đang din ra  Venezuela.

“Tôi – và tôi chc chn rng tt c các Giám mc Venezuela – bác b mi hành đng can thip quân s ca nước ngoài, chng hn như Cuba có mt ti Venezuela”, ĐHY Urosa nói, “và tôi không đng ý vi s đe da v mt la chn quân s”.

Sau cuc gp g hôm 11 tháng 8 va qua vi ông Rex Tillerson, Ngoi trưởng M, Nikki Haley, Đi s Hoa Kỳ ti Liên hp quc và H.R. McMaster, c vn an ninh quc gia, Trump phát biu vi các nhà báo rng vic can thip quân s “chc chn là mt điu mà chúng ta có th theo đui”.

“Venezuela là mt m hn đn. Quc gia này là mt m hn đn hết sc nguy him và mt tình hung hết sc thương tâm”, Trump nói. “Người dân đang đau kh và h đang chết dn chết mòn. Chúng ta có nhiu s la chn cho Venezuela, trong đó bao gm mt la chn quân s có th có nếu cn thiết”.

Các cuc bu c đi vi s ghế trong Hi đng Lp hiến đã được t chc ti Venezuela vào ngày 30 tháng 7 va qua gia bi cnh ca các cuc biu tình có quy mô ln cũng như s phn đi kch lit. Vic thúc đy ca Tng thng Venezuela Nicolas Maduro đi vi Hi đng Lp hiến này, bao gm ch yếu là nhng ngường h ông và được nhm mc đích đ viết li hiến pháp ca quc gia, đã dn ti các cuc biu tình bo lc, trong đó hơn 100 người đã thit mng.

ĐHY Urosa đã gi cuc bu c đi vi Hi đng Lp hiến, vn cũng có th hướng dn bng ngh đnh, là “bt hp pháp”. Thông qua tài khon Twitter ca mình, các Giám mc đã kêu cu Đc Trinh N Maria gii phóng đt nước khi “móng vut ca ch nghĩa cng sn và ch nghĩa xã hi” sau cuc b phiếu.

ĐHY Urosa nhn mnh rng vic can thip quân s nước ngoài s không gii quyết được vn đ thc s, vn là mt “cuc khng hong v mt kinh tế, xã hi và chính tr mà chúng ta đang phi hng chu và đang ngày càng tr nên trm trng hơn.

“Nhng người phi gii quyết cuc khng hong ti nay đó chính là mi người chúng ta là nhng người dân Venezuelan và đc bit là chính ph, nhng người đã to ra cuc khng hong đó”, ĐHY Urosa nhn mnh.

Trong mt tuyên b được công b vào ngày 4 tháng Tám va qua, Vatican đã yêu cu Hi đng Lp hiến ca Venezuela phi b đình ch.

“Tòa Thánh đ ngh tt c mi thành phn chính tr, đc bit là chính ph, phi đm bo vic tôn trng đy đ đi vi nhân quyn và các quyn t do cơ bn, cũng như Hiến pháp hin hành; bãi b hoc đình ch các sáng kiến đang din ra chng hn như Hi đng Lp hiến mi, vn thay vì to thun li cho vic hoà gii và hòa bình, đã kích đng mt bu không khí căng thng cũng như các cuc đi đu và đng thi khiến cho tương lai đt nước tr nên bp bênh“.


866    16-08-2017