Sidebar

Chúa Nhật

14.07.2024

14531

Năm 1844, dưới thời Vua Thiệu Trị, Đức cha Dominique Lefèvre Ngãi lập dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Được kể vào 23 Hội Dòng Mến...

 

11736

Hội Dòng MTG Cái Nhum được thành lập ngày 16/6/1800 do Đức Cha Jean Labartette. Hội Dòng nầy là Dòng tu địa phương thuộc thẩm...

 

<< < 3 4 5 6 7 8