Tài liệu này được dùng cho “thượng hội đồng về giới trẻ” sắp tới nhằm đưa ra một trong những quan tâm chính về các vấn đề giới tính, vai trò của phụ nữ và điều mà Giáo Hội muốn lắng nghe đối với giới trẻ.

 

Một ngày nọ, Đức Chúa Trời động lòng thương xót khi các con chiên đang ra sức cầu nguyện, xin ngài hãy ban phước lành cho họ. Thấy vậy Đức Chúa Trời bèn kêu hai thiên thần mà mình tin tưởng nhất đến và bảo rằng:..

 

Lời Chúa: “Thân nhân của Người hay tin ấy liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người mất trí. Còn các Luật sĩ từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Belzebut ám” (Mc 3, 21 -22).

 

Cuộc tử đạo của thánh giám mục thành Mayence và 52 người bạn đã diễn ra ngày 5 tháng 6 năm 754. Trong khi dâng Thánh lễ ở Dokkum, thuộc Frise miền Bắc (Hà Lan ngày nay), các Ngài đã bị dân Frisons sát hại, dẫu rằng họ đã được các ngài loan báo Tin Mừng của Chúa.

 

1 2 3 4 5 6 > >>