Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

19011

Cái Mơn: Truyền thuyết gọi đây là Kha Mân nghĩa là "tổ ong", thiên nhiên ưu đãi - hoa trái sum sê bốn mùa - réo gọi...

 

281

Nhà thờ Vĩnh Chính trước kia thuộc họ lẻ của Cái Mơn. Năm 1953, khi Nhà thờ Cái Mơn mừng lễ 100 năm Thánh Philipphê Minh, sau khi ăn...

 

278

Nhà Thờ Bà Dung trước năm 1975 là một trường học do quý Dì Cái Mơn phụ trách, đồng thời cũng...

 

383

Từ những năm của thập niên 50, trường học Quảng Ngãi đã được thành lập do quý Dì Hội dòng MTG...

 

6663

Họ đạo Phú Phụng được thành lập năm 1930 do Thầy Tần, tu viện Kitô Vua Cái Nhum, thuộc họ nhỏ của nhà...

 

7267

Năm 1938 Giáo Phận Vĩnh Long được thành lập gồm : Vĩnh Long-Trà Vinh và Bến Tre. Họ Phú Hiệp Đông giáp...

 

6231

Năm 1968, linh mục Thomas Nguyễn Văn Vẻ - Cha sở Phú Phụng, thành lập họ Phú Đa. Có nhà thờ, có...

 

7273

Ngày 25/11/1936, linh mục chánh sở Họ đạo Cái Nhum là cha Phaolô Trần Công Thắng mua thửa đất cất nhà...

 

4737

Nhà thờ đầu tiên thô sơ vách lá được dựng lên ở ngoài vàm Mỹ Sơn (Mỹ Sơn dưới) trong phần đất...

 

4326

# Nhà thờ cũ xây dựng năm 1919, bán kiến cố, xuống cấp, nên xây dựng mới lại, kiên cố năm...

 

4815

Khoảng năm 1870-1885 cha Thái Hiếu Trung và ông Trùm Hòa thành lập họ đạo, cất Nhà thờ cột cây...

 

3738

Nhà thờ được xây dựng chính xác vào năm nào thì không ai biết, chỉ biết rằng người đứng chịu trách nhiệm là...

 

4385

Theo lời người lớn tuổi: Họ Giồng Dầu thành lập khoảng năm 1927. Năm 1930, có Nhà thờ lá tại Giồng Xép. Năm 1933, dời về Giồng...

 

3565

Năm 1947-1953, đầu tiên do có nhiều người ở đây hiến đất cho Dòng Kitô Vua, nên cha Giuse Boismery (Mỹ) cho...

 

3927

rước năm 1930, dòng thầy giảng ở Cái nhum đến lập một nhà dạy bằng lá tại bờ kinh Chợ Lách, thuộc...

 

4288

Trước năm 1910 các Cha Cái Mơn đến xây cất Nhà thờ nhỏ tại tọa lạc cặp con gạch ranh hai ấp Phú Long xã Hưng...

 

1980

Được thành lập 1930-1933, do Cha Du Fernand Parel, thuộc Dòng Thừa Sai Paris. Cha đến Cái Mơn giúp vừa để học tiếng Việt. Khi...

 

1 2 >