Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Họ đạo Fatima: Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức

Họ đạo Fatima : Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức

Sáng ngày 9 tháng 2, Chúa Nhật V Thường Niên, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã đến Họ đạo Fatima Vĩnh Long để cử hành Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức.

38 người (24 trẻ em và 14 người lớn) đã được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức trong Thánh Lễ này.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ xuống muôn ơn lành trên những người lãnh Bí Tích Thêm Sức hôm nay như tâm tình của Đức Cha cũng như cộng đoàn kêu xin Chúa.

01c93b8ab7684f361679
58652daaa14859160059
cd6072b5fe5706095f46
3bd3f81174f38cadd5e2
fd53cc3940dbb885e1ca
1149275aabb853e60aa9
1149275aabb853e60aa91
5f5fa3302fd2d78c8ec3
f1f5efe9630b9b55c21a
 fd53cc3940dbb885e1ca

1288    11-02-2020