Sidebar

Thứ Ba
23.04.2024

Họ Đạo Tân Quới

z50624326185121ac812564f5f1cb136e9b3d1291ea977
Địa chỉ: 
xã Phú Thịnh, Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XX Thường niên

Số giáo dân: 489

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:     08g30

Linh mục Chánh sở: Giuse Lưu Quang Minh

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

     Nhà Thờ Tân Quới được xây dựng vào năm 1944 trên đất Đình thần Tân Quới hiến cho 0 mẫu, 04 sào 450m, địa điểm bên phải cầu Tân Quới dọc theo hương lộ 37. Đến năm 1946 hoàn tất lúc đó do Cha sở Augustinô Nguyễn Đức Nhân phụ trách.

     Với sự giúp của các ông: Mười Vẻ, Bùi Văn Tố, Đặng Văn Điền (sáu Điền), Kim Siệu, Bà Năm Voi, Bà Tư Kỷ, Bà Ba Lùn, Bà Năm thợ bạc, Sáu Vạn.

      Trong thời điểm này Họ Đạo Tân Quới có khoảng 50 giáo dân.

    Từ năm 1946 – 1985 Cha Augustinô Nguyễn Đức Nhân phụ trách, sau đó vì tuổi già sức yếu, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu đã giao Nhà Thờ Tân Quới cho Cha Phêrô Phan Ngọc Đức coi sóc, và Cha Phêrô Phan Ngọc Đức về làm Cha sở Họ Đạo Tân Quới trong vòng 10 năm. Sau đó Đức Cha Giacôbê giao lại cho Cha GioaKim Đổ Duy Thản và Cha Giuse Lưu Văn Minh cho đến ngày nay.

     Một số giáo dân kỳ cựu đã về với Chúa, hiện nay số giáo dân khoảng 489 người. Nhà Thờ Tân Quới đang xuống cấp trầm trọng, chưa được tu sửa từ đó đến nay, vẫn còn chật hẹp nhỏ bé. Cha phụ trách và bà con giáo dân Tân Quới đang bức xúc để xây dựng lại ngôi Nhà Thờ mới khang trang, để sống đức tin mãnh liệt hơn giữa những người anh em Đạo Hòa Hảo.

      Các trào Cha phụ trách:

            1. Cha Philipphê Võ Phước Thạnh, thành lập Họ Đạo 1940 – 1944 

            2. Cha Augustinô Nguyễn Đức Nhân 1944 –  1986

            3. Cha Phêrô Phan Ngọc Đức 1986 – 1996

            4. Cha Gioakim Đỗ Duy Thản và Cha Giuse Lưu Văn Minh 1996 – đến nay.

239    11-12-2023