Sidebar

Thứ Tư
06.12.2023

Họ đạo Tân Thanh

gag
GỐC TÍCH

     - Giờ đây chỉ còn nhớ nhà thứ nhất làm ở đất ông Chín Chà, lợp lá, kèo gỗ, thuộc ấp An Thuận. Năm 1937 Cha Phêrô Nhạn, Cha Phêrô Vở đến làm lễ. Sau đó ông bà chủ Ba hiến đất để cất nhà thờ thứ hai, lợp ngói vảy cá, kèo gỗ xây tường thuộc ấp Bình Thuận. Năm 1943 Cha Phêrô Dự, Cha Benoit Thắng xuống làm lễ. Năm 1951 nhà thờ này bị đốt cháy. Năm 1952 Cha Phêrô Ngộ mua 6,4 công đất. Năm 1953 Cha Phêrô Ngộ xây dựng nhà thờ Tân Thanh, nhà cha sở, nhà dì, các lớp tiểu học ở núi Đức Mẹ. Năm 1971 Cha Phaolô Thảnh xây cổng nhà thờ. Năm 1975 Cha Stanislas Lựu ở họ Giồng Trôm sang làm lễ các Chúa nhật. Từ đầu họ đạo Tân Thanh vẫn có các dì Cái Mơn ở thường trực, từ năm 1979-1998 ông Phêrô Lê Minh Châu làm câu họ đạo.

     - Năm 1998 Đức Cha Giacobê Nguyễn Văn Mầu cho Cha Dominicô Đinh Xuân Thu đến coi sóc họ Tân Thanh. Năm 1998 đại tu thánh đường, núi Đức Mẹ, nhà dì, lập hàng rào chung quanh, có đèn cao áp cuối nhà thờ.

     - Họ đạo Tân Thanh số người trễ nải đang trở lại số người đạo đức nên sốt sắng và nhiệt tình. Họ đạo Tân Thanh được như vậy là nhờ Đức Mẹ vô nhiễm đã che chở.

4784