Sidebar

Thứ Tư
06.12.2023

Kiếp mong manh...

image1-1


Vàng vàng, đỏ đỏ, chút xanh xanh

Con đây cũng giống lá trên cành

Ngày nao héo úa, màu thôi ngả

Con về với đất, kiếp mong manh…

 

Vàng vàng, đỏ đỏ, chút xanh xanh…

Kiếp người Chúa hỡi thoáng qua nhanh

Xin cho con sống tin, cậy, mến

Để thỏa dệt xong giấc mộng lành!

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

317