Sidebar

Thứ Hai
04.12.2023

Kinh Cầu các Thánh

Kinh Cầu các Thánh[1]

 Bản văn hiện nay, sau khi kêu cầu 48 vị Thánh riêng và 13 tập thể Thánh nhân, người ta cầu xin cho được thoát khỏi 12 điều xấu cũng như dâng lên 30 lời chuyển cầu, trong đó có "xin Chúa hạ kẻ nghịch cùng Hội Thánh xuống" và "xin Chúa đoái thương cho các Kitô hữu được bình an và hòa thuận với nhau". Bản văn sau dựa theo sách kinh của địa phận Hà Nội, 2002 (có bỏ "ông" và "bà" trước tên các thánh:

Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con./ Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con./ Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con. / Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con. (Ba câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

Thưa: Cầu cho chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

Rất Thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Đức Thánh Micae.

Đức Thánh Gabirie.

Đức Thánh Raphae.

Các Thánh Thiên Thần cùng các Thánh Tổng lãnh Thiên Thần.

Chín phẩm các Thánh Thiên Thần.

Thánh Gioan Baotixita. Thánh Thánh Giuse. Các Thánh Tổ Tông cùng các Thánh Tiên tri.
Thánh Phêrô./ Thánh Phaolô./ Thánh Anrê. Thánh Giacôbê./ Thánh Gioan./ Thánh Tôma./ Thánh Giacôbê./ Thánh Philípphê./ Thánh Batôlômêô./ Thánh Matthêô./ Thánh Ximong./ Thánh Tađêô./ Thánh Mátthia./ Thánh Banabê./ Thánh Luca./ Thánh Máccô.
Các Thánh Tông đồ cùng các Thánh Sử.

Các Thánh Môn đệ Đức Chúa Giêsu.

Các Thánh Anh hài.

Thánh Têphanô./ Thánh Lôrenxô./ Thánh Vincentê./ Thánh Phabianô cùng ông Thánh Xêbatianô./ Thánh Gioan cùng ông Thánh Phaolô./ Thánh Côsimô cùng Thánh Đamianô./ Thánh Giêvaxiô cùng ông Thánh Phôtaxiô./ Các Thánh Tử vì đạo. Thánh Xilivêtê./ Thánh Ghêgoriô./ Thánh Amrôxiô./ Thánh Augustinô./ Thánh Hiêrônimô./ Thánh Martinô./ Thánh Nicôlaô.
Các Thánh Giám mục cùng các Thánh Hiển tu.
Các Thánh Tiến sĩ.
Thánh Antôn./ Thánh Bênêditô./ Thánh Benađô./ Thánh Đôminicô./ Thánh Phanxicô.
Các Thánh Chánh tế cùng các Thánh Phó tế.

Các Thánh Hiển tu cùng các Thánh Ẩn tu.

Thánh Maria Mađalêna./ Thánh Agata./ Thánh Luxia./ Thánh Anê./ Thánh Xêxilia./ Thánh Catarina./ Thánh Anataxia./ Các Thánh Đồng trinh cùng các Thánh Thủ tiết.

Các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.

Chúa hằng có lòng lành./ Thưa: Chúa tha tội chúng con

Chúa hằng có lòng lành./ Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

Kẻo phải sự dữ./ Thưa: Chúa chữa chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Kẻo phạm tội lỗi.

Kẻo phải cơn Chúa giận.

Kẻo phải chết tươi khốn nạn.

Kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ.

Kẻo phải lòng giận, lòng ghét, lòng dữ.

Kẻo phải lòng mê tà dâm.

Kẻo phải sấm sét bão bùng.

Kẻo phải nạn tai đất động.

Kẻo phải thần khí, mất mùa, giặc giã.

Kẻo phải chết khốn nạn đời đời.

Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người.

Vì Chúa xuống thế.

Vì Chúa sinh ra.

Vì phép rửa cùng chay Thánh Đức Chúa Giêsu.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đanh trên cây Thánh giá.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.

Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.

Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.

Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Đến ngày phán xét.

Chúng con là kẻ có tội./ Thưa: Xin Chúa nghe cho chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Xin Chúa tha tội cho chúng con.

Xin Chúa dong thứ cho chúng con.

Xin Chúa mở lòng cho chúng con ăn năn tội nên.

Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội Thánh.

Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo hoàng cùng các phẩm trật Hội Thánh hằng ở cho xứng bậc mình.

Xin Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng Hội Thánh xuống.

Xin Chúa cho vua chúa quan quyền có đạo được bằng yên hòa thuận.

Xin Chúa cho các bổn đạo được bằng yên cùng hòa thuận yêu nhau.

Xin Chúa cho các kẻ lầm lạc trở về cùng một Hội Thánh và đem các người ngoại giáo vào đạo Thánh Đức Chúa Giêsu.

Xin Chúa cho chúng con kính mến Chúa cùng vững lòng giữ đạo cho trọn.

Xin Chúa nhắc lòng chúng con lên ước ao những sự trên Trời.

Xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm phúc chúng tôi.

Xin Chúa cho linh hồn chúng tôi cùng anh em họ hàng và kẻ làm ơn cho chúng tôi khỏi khốn nạn đời đời.

Xin Chúa cho chúng tôi được mùa cùng mọi sự lành.

Xin Chúa cho các giáo hữu đã qua đời được nghỉ ngơi đời đời.

Xin Chúa khứng nhậm lời chúng tôi nguyện.

Lạy Con Đức Chúa Trời./ Thưa: Xin Chúa nghe cho chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế./ Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế./ Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế./ Thưa: Chúa thương xót chúng con

Chúa Kitô nghe cho chúng con. / Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Lời nguyện

Chúng con thân lạy các Thánh Nam Nữ ở trên trời; chúng con là kẻ phàm hèn còn ở dưới thế này còn sợ chước ma quỷ. Các Thánh đã vượt biển hiểm thế này, cùng đã khỏi mọi sự dữ. Nhân vì sự ấy xin các Thánh cầu cho chúng con được theo ý Đức Chúa Trời mà giữ mười sự răn cho trọn, đến ngày sau cho chúng con được vào cửa thiên đàng hợp lại một nhà một nước, xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen


 Trong Hội Thánh, có rất nhiều Kinh cầu khác nhau. Tuy vậy, chỉ có 5 Kinh Cầu được sử dụng phổ biến hơn cả. Trong số này, Kinh cầu các thánh được xem là lời kinh cổ xưa nhất, long trọng nhất và là kiểu mẫu cho các kinh cầu khác.

Gọi là Kinh cầu các thánh bởi vì khi đọc lên lời kinh này, chúng ta cậy nhờ công phúc của các thánh, chỉ dám xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa. Điều này diễn tả lòng tin cậy của chúng ta vào sự chuyển cầu của các Thánh. Đây là sự hiệp thông vốn kết hợp Giáo Hội của Giêrusalem trên trời với Giáo Hội lữ hành dưới thế. Đây là niềm vui và là niềm hy vọng vô biên của chúng ta. Chúng ta vui vì biết rằng, giữa cõi đời bể dâu này, các anh chị em ấy đã đi trước chúng ta trên con đường chúng ta đang đi. Có thể cùng một cách thức như chúng ta, có thể gian lao khốn khó hơn chúng ta… nhưng các vị đã chiến thắng mà nên gương cho chúng ta. Chúng ta hy vọng vì chúng ta hiểu rằng: "Được gắn bó mật thiết hơn với Ðức Ki-tô, các thánh trên trời góp phần làm cho Hội Thánh thêm thánh thiện... Các ngài không ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha, bằng cách dâng các công trạng đã lập được khi còn ở dưới thế, nhờ Ðấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Chúa Giê-su Ki-tô... Do đó, trong tình huynh đệ, các ngài lo lắng giúp đỡ chúng ta rất nhiều vì chúng ta yếu hèn".[2]

Trước Công đồng Vatican II,  Kinh cầu các thánh được sử dụng khi đi rước và trong một số nghi lễ. Hiện nay, Bộ Phụng tự cho phép sử dụng Kinh cầu các thánh trong những trường hợp khác nhau: một là, sử dụng trong trường hợp cầu khẩn trọng thể và hát khi đi rước; hai là, sử dụng trong các trường hợp làm phép trọng thể và thánh hiến diễn ra trong Thánh lễ: Nghi thức làm phép nước Thánh tẩy trong đêm Vọng Phục sinh; Nghi thức Phong chức Giám mục, Linh mục và Phó tế; Nghi thức Khấn dòng, Thánh hiến Trinh nữ;.v.v. Kinh cầu các thánh còn được hát đang khi đoàn rước các Đức Hồng y tiến vào nhà nguyện Sistine tham dự mật nghị Hồng y bầu Đức Giáo hoàng… Tất cả chỉ là nguyện xin các thánh cầu bầu cho trước mặt Chúa, để mỗi người trong mỗi sứ vụ quan trọng mà họ lãnh nhận được ơn trung tín.

Cấu trúc của Kinh cầu các thánh 5 phần: một là, khẩn cầu Thiên Chúa Ba Ngôi như trong một số các kinh cầu khác; hai là, khẩn cầu các Thánh; ba là, kêu cầu Đức Kitô; bốn là, những lời chuyển cầu cho những nhu cầu khác nhau; năm là, lời nguyện kết thúc.

Với cấu trúc Kinh cầu này, chúng ta hiểu được lời thánh Bê-na-đô, Viện phụ dạy rằng: Các thánh không cần chúng ta tôn vinh, và lòng tôn kính của chúng ta cũng chẳng thêm gì cho các ngài. Thực ra, chúng ta tôn kính các ngài thì ích lợi cho chúng ta chứ không phải cho các ngài. Phần tôi, tôi phải thú thật là khi tưởng nhớ các ngài, tôi cảm thấy bừng lên trong lòng khát vọng mãnh liệt: Một là mong hợp đoàn với các ngài, được xứng đáng làm người đồng hương và làm bạn hữu với các thánh. Hai là mong mỏi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta, xuất hiện cho các thánh thế nào thì Người cũng xuất hiện cho chúng ta như thế, và chúng ta sẽ được cùng Người hưởng phúc vinh quang. 

Vậy chúng ta hãy hết lòng bền chí khát khao vinh quang ấy. Và để chúng ta có quyền hy vọng đạt tới vinh quang ấy, có quyền hướng tới hạnh phúc lớn lao chừng ấy, chúng ta cũng phải hết sức ước ao các thánh cầu nguyện cho, ngõ hầu những gì tự sức chúng ta không xin được, thì nhờ lời chuyển cầu của các ngài, Chúa sẽ ban cho chúng ta.[3] Điều này giúp chúng ta hiểu được lý do tại sao lại hát hoặc đọc Kinh cầu các Thánh vào những dịp long trọng ấy.

Chúng ta cùng hiệp dâng tâm tình trong lời nguyện kết thúc của Kinh cầu các thánh: Chúng con lạy các Thánh Nam Nữ ở trên trời. Chúng con là những người yếu đuối còn ở trong thế gian, luôn sợ chước ma quỷ. Các Thánh đã vượt biển trần thế hiểm nguy này, và đã thoát mọi sự dữ. Xin các Thánh cầu cho chúng con được theo ý Chúa mà giữ mười điều răn cho trọn. Đến ngày sau hết, xin cho chúng con được vào cửa thiên đàng hợp lại cùng các thánh, diện kiến Đức Chúa Trời Ba Ngôi và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu đời đời. Amen

 
Minh Thùy
 

[1] Tham khảo bài của Lm Giuse Phạm Đình Ái, SSS. “Vài nét về Kinh Cầu Các Thánh”.
[2] LG 49.
[3] Thánh Bê-na-đô, Viện phụ.
17913