Sidebar

Thứ Năm
30.03.2023

431

Hằng năm các giáo xứ đều có một bản báo cáo tổng kết gửi về Văn phòng Tòa Giám Mục. Một trong những mục cần tổng kết là số người được rửa tội trong năm. Số người rửa tội từ 0 đến 7 tuổi và số người lớn...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 > >>